Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Metodologija izrade kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje

Strukovno obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnoga kurikuluma za strukovno obrazovanje, sektorskih kurikuluma, strukovnih kurikuluma te kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje.

Kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje izrađuje se na temelju sektorskih i strukovnih kurikuluma nakon njihova donošenja u suradnji s dionicima strukovnog obrazovanja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Kurikulumom ustanove za strukovno obrazovanje utvrđuje se plan i vremenski slijed stjecanja ishoda učenja s pripadajućim nastavnim temama, metodama učenja i poučavanja, načinima praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja te zajedničkim aktivnostima i horizontalnim temama koje pridonose stjecanju ishoda učenja.

Smjernice za izradu kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje utvrđuje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ovdje možete pronaći standarde kvalifikacija za koje su donesene Odluke o upisu u Registar HKO-a, uz napomenu da su trenutno objavljene nelektorirane inačice dokumenata.

Dokument Metodologija izrade sektorskog kurikuluma, strukovnog kurikuluma i kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje – smjernice i upute za izradu, izrađen u okviru ESF-ova projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, možete preuzeti ovdje.

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO