Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Vanjsko vrednovanje ustanova za strukovno obrazovanje

Vanjsko vrjednovanje ustanova za strukovno obrazovanje definirano je temeljnim zakonskim aktima, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonom o strukovnom obrazovanju.

U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Poglavlju VIII. u članku 88. se navodi da se u školskim ustanovama, radi unapređenja kvalitete odgojno-obrazovne djelatnosti provodi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje, a odnosi se na provođenje nacionalnih ispita te mjerenje stupnja kvalitete svih sastavnica nacionalnog kurikuluma. Također se navodi da vanjsko vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanje te da su škole obvezne koristiti rezultate nacionalnih ispita i sve druge pokazatelje uspješnosti odgojno-obrazovnog rada za analizu i samovrednovanje, radi trajnog unapređivanja kvalitete rada škole. Način provedbe vanjskog vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja školskih ustanova propisuje ministar.

U Zakonu o strukovnom obrazovanju, u čl. 9. se navodi  da se sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja uspostavlja na razini pružatelja strukovnog obrazovanja i na razini kvalifikacija. Također je definirano da se sustav osiguravanja kvalitete temelji se na postupcima samovrednovanja i vanjskog vrednovanja. Postupci samovrednovanja i vanjskog vrednovanja provode se u pojedinoj ustanovi za strukovno obrazovanje, uključujući neposredni uvid u rad ustanove za strukovno obrazovanje te na temelju nacionalnih, odnosno posebnih ispita. Rezultate samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanove za strukovno obrazovanje moraju koristiti za unapređivanje kvalitete rada i ostvarivanje boljih rezultata. Metodologiju vanjskog vrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Agencijom.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije predviđa daljnji razvoj sustava osiguravanja kvalitete te procesa vanjskog i unutarnjeg vrjednovanja. Iz Strategije; Provode se različiti oblici vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća učenika na nacionalnoj razini (nacionalni ispiti i ispiti državne mature) te su isprobani određeni modeli samovrednovanja škola. Procjenjuje se međutim da su i ovi postupci međusobno nedostatno povezani i ne koriste se u dovoljnoj mjeri za unapređivanje školske prakse.

S ciljem osiguravanja i unapređivanja kvalitete odgoja i obrazovanja važnim se čini povezivati postojeće i razvijati nove oblike vanjskog i unutarnjeg vrednovanja te se učinkovitije koristiti njihovim sinergijskim potencijalom.

Temeljem odredbi Zakona o strukovnom obrazovanju (Izm. i dop. Zakona o strukovnom obrazovanju, čl. 8., st. 1.) ustanove za strukovno obrazovanje dužne su sudjelovati u postupku vanjskog vrjednovanja.