Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Samovrjednovanje ustanova za strukovno obrazovanje

Djelatnost Agencije,  koja je definirana Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (čl. 4., st. 2.), Zakonom o strukovnom obrazovanju (čl. 13.) i Zakonom o obrazovanju odraslih (čl. 23.), obuhvaća i poslove sudjelovanja u postupcima vrjednovanja, samovrjednovanja i vanjskog vrjednovanja u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih te poslove davanja uputa o elementima i načinu provođenja samovrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje te sadržaja i načina izradbe izvješća Povjerenstva za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje.

Temeljem zakonodavnog okvira i svoje nadležnosti Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je uključena u razvoj i unapređenje sustava osiguravanja kvalitete, u partnerskom odnosu sa školama radi na podizanju svijesti o važnosti kulture kvalitete, pruža kontinuiranu  podršku strukovnim školama u provedbi procesa samovrjednovanja te daje glavne preporuke u poticanju razvoja internog osiguravanja kvalitete.  Također, Agencija sudjeluje u radu EQAVET mreže i Nacionalna je referentna točka za osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj (QAVET.HR).

U sklopu produbljivanja kulture osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i pružanja podrške strukovnim školama u provedbi procesa samovrjednovanja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od implementacije samovrjednovanja provodi sljedeće aktivnosti:

  • kontinuirana savjetodavna podrška školama u provedbi procesa samovrjednovanja
  • provedba stručnih usavršavanja za Povjerenstva za kvalitetu škola
  • praćenje provedbe procesa samovrjednovanja – Izvješća o samovrjednovanju
  • posjeti školama i Povjerenstvima za kvalitetu sa svrhom podrške
  • izvješćivanje o procesu samovrjednovanja

U ustanovama za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj proces samovrjednovanja je, kao dio sustava osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja, razvijen na preporukama Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET), a škole ga provode sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju.

U procesu samovrjednovanja škole samostalno i uz punu odgovornost procjenjuju kvalitetu svoga rada s ciljem sustavnog unaprjeđenja. Samovrjednovanje se  povodi tijekom školske godine i škole ga provode za sljedeća prioritetna područja: planiranje i programiranje rada, poučavanje i podrška učenju, postignuća učenika i ishodi učenja, materijalni uvjeti i ljudski potencijali te profesionalni razvoj radnika ustanove, suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje i suradnja s ostalim dionicima te promicanje ustanove i upravljanje (ustanova i kvaliteta). Svako prioritetno područje je podijeljeno u nekoliko područja kvalitete koja su opisana kriterijima kvalitete. Prema kriterijima kvalitete škole procjenjuju razinu svoje uspješnosti u provedbi odgojno-obrazovnog procesa te planiraju unaprjeđenje svoga rada.

O provedenom procesu samovrjednovanja ustanova za strukovno obrazovanje sastavlja izvješće o samovrjednovanju te prema rezultatima provedenog procesa planira i provodi unapređenja svog rada. U procesu samovrjednovanja škole koriste mrežni alat za samovrjednovanje e-Kvaliteta (www.asoo.hr) i Priručnik za samovrjednovanje sa smjernicama za samovrjednovanje. Samovrjednovanje škole prati i vrjednuje Povjerenstvo za kvalitetu kojega imenuje tijelo upravljanja ustanove za strukovno obrazovanje. Povjerenstvo za kvalitetu ima sedam članova iz redova predstavnika dionika, nastavnika, učenika i roditelja.

Metodologija samovrjednovanja ustanova za strukovno obrazovanje_2020.

Priručnik za samovrjednovanje_2012.