Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO)  instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskog kvalifikacijskog okvira te posredno s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

Tijela i dionici u razvoju i primjeni HKO-a u Republici Hrvatskoj su Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost, ministarstvo nadležno za rad, ministarstvo nadležno za regionalni razvoj, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje te sektorska vijeća.

U skladu sa Zakonom o HKO-u (NN 22/2013.41/2016.64/2018.47/2020.20/2021.) i Pravilnikom o Registru HKO-a (NN 96/2021), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zadužena je za:

  • osnivanje te administrativnu i stručnu podršku radu sektorskih vijeća za sektore od I. do XIV.
  • vrednovanja zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja na razinama od 2 do 5 HKO-a u dijelu koji se odnosi na strukovno obrazovanje i donošenja odluka o upisu u odgovarajuće podregistre HKO-a
  • vođenje ogovarajućih podregistara HKO-a
  • praćenje primjene i razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira drugih zemalja
  • praćenje i analizu primjene i razvoja kvalifikacijskih okvira u obrazovnim politikama drugih zemalja.

Registar HKO-a

Registar HKO-a sastoji se od Podregistra standarda zanimanja, Podregistra standarda kvalifkacija i Podregistra skupova ishoda učenja. Svi standardi upisani u Registar HKO-a javno su dostupni i služe za razvijanje obrazovnih programa temeljnih na ishodima učenja, odnosno skupovima kompetencija potrebnih tržištu rada.

Prijedlozi standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja na razinama strukovnog obrazovanja izrađuju se u skladu sa Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Upis u Registar HKO-a

Zahtjev za upis u Podregistar skupova ishoda učenja te Podregistar standarda kvalifikacija upućuje se:

  • Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za kvalifikacije na razinama 2; 3; 4.1; 4.2; te razinu 5 (u dijelu koji se odnosi na specijalističko strukovno usavršavanje)
  • Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za kvalifikacije na razinama 5 (u dijelu koji se odnosi na visoko obrazovanje); 6.st; 6.sv; 7.1.st; 7.1.sv; 7.2; 8.1; 8.2
  • Agenciji za odgoj i obrazovanje za kvalifikacije na razinama 1 i 4.2 (za opće obrazovanje) za koje će upis u odgovarajući podregistar obaviti Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a na temelju Odluke o upisu u odgovarajući podregistar Agencije za odgoj i obrazovanje.

Zahtjev za upis u Podregistar standarda zanimanja upućuje se ministarstvu nadležnom za rad.

Vrednovanje zahtjeva za upis u Podregistar skupova ishoda učenja te Podregistar standarda kvalifikacija

Po zaprimanju zahtjeva, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provodi postupak formalne provjere zahtjeva te nakon pozitivnog ishoda formalne provjere imenuje povjerenstvo za vrednovanje. Na temelju stručnih mišljenja povjerenstva za vrednovanje i, ako je riječ o reguliranoj profesiji u Republici Hrvatskoj, mišljenja tijela državne uprave nadležnog za određenu reguliranu profesiju, utvrđuje ispunjenost formalnih i stručnih uvjeta za upis u Registar te donosi odluku o upisu u odgovarajući podregistar HKO-a ili u slučaju negativnog mišljenja povjerenstva, odluku o odbijanju zahtjeva za upis u Registar HKO-a.

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO