Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Projekt “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Projekt se provodi u razdoblju od studenoga 2017. godine do prosinca 2023. godine, ukupne vrijednosti u iznosu od 133.314.319,65 HRK / 17.693.850,91 EUR.

Projekt se financira u okviru Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 – “Obrazovanje i cjeloživotno učenje” Specifičnog cilja 10.iv.1 “Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji je 2018. godine objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Glavni cilj projekta

Svrha projekta je razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je privlačno, inovativno, relevantno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje, a bit će ostvarena kroz ispunjenje specifičnih ciljeva projekta: razvoja inovativnih i fleksibilnih sektorskih i strukovnih kurikuluma temeljenih na potrebama tržišta rada te jačanja kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za uvođenje i provedbu kurikuluma.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osmislila je projekt kao jednu od aktivnosti zacrtanih Programom razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2014. – 2020. koja direktno odgovara na Prioritet 1. Poboljšanje relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na tržište rada; Cilj 1.1. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje usmjereno na potrebe tržišta rada i Mjeru 1.2. Izrada, donošenje i praćenje provedbe sektorskih i/ili kurikuluma za stjecanje strukovnih kvalifikacija.

Ovim projektom pristupa se modernizaciji strukovnog obrazovanja u RH i razvoju novih strukovnih kurikuluma s jakom poveznicom s potrebama tržišta rada kroz izrađene standarde zanimanja i standarde kvalifikacija sukladno HKO-u i koji će se temeljiti na kurikularnom pristupu i ishodima učenja. Pristup sektorskih kurikuluma koje će razviti ASOO, dovest će do racionalizacije broja kurikuluma, omogućit će učenicima lakše uključivanje na tržište rada, bolju horizontalnu prohodnost, profesionalni razvoj ali i nastavak obrazovanja. Naglasak će se staviti na učenje temeljeno na radu u različitim obujmima, sukladno NKSO-u. Kroz projekt bi se pružila značajna podrška školama za provedbu novog pristupa i modela, koji će velik naglasak staviti na fleksibilnost i autonomiju škola uključujući i razvoj priručnika i pomoćnih nastavnih sredstava. Ostvareni rezultati projekta bit će na korist svim dionicima u sustavu, posebice odgojno-obrazovnom osoblju, odnosno nastavnicima strukovnih predmeta te ravnateljima ustanova za strukovno obrazovanje, koji su identificirani kao glavna ciljna skupina projekta, dok će se kroz kontinuirane medijske kampanje podići i vidljivost strukovnog obrazovanja u društvu, u prvom redu među budućim učenicima i roditeljima, ali i među poslodavcima i široj javnosti.

Postignuti rezultati

Kroz ostvarene aktivnosti ovog ESF projekta koji se provodi posljednje tri godine uspješno je započeta sveobuhvatna kurikularna reforma strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj s ciljem aktiviranja svih dionika u sustavu. Do sada ostvareni rezultati i pokazatelji obuhvaćaju:

 • osnivanje i rad strateške Radne skupine za analizu i koncept metodologije izrade sektorskih kurikuluma te strukovnih kurikuluma, koju čine predstavnici svih dionika u sustavu uključujući predstavnike nadležnih ministarstava (MZO, MRMS), predstavnike obrazovnog sektora (Ekspertna radna skupina za provođenje kurikularne reforme, Rektorski zbor, ASOO, AZOO), realnog sektora (HGK, HOK, HUP, CarNET) te predstavnike sindikata (NSZSSH), s kojima su održana 3 sastanka, jedno studijsko putovanje i ostvareni kritični pomaci u usuglašavanju svih dionika u sustavu oko koncepta glavnih metodoloških dokumenata
 • osnivanje i rad 19 podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku, praćenje i upravljanje procesom razvoja SZ, SK i K sa ukupno 100 članova i 20 koordinatora iz reda nastavnika i ravnatelja ustanova za strukovno obrazovanje s kojima su održane 3 zajedničke dvodnevne radionice na kojima su doneseni prioritetni standardi zanimanja te nastavljen rad na pojedinačnim sastancima
 • osnivanje i rad 66 radnih skupina za izradu standarda zanimanja sa ukupno 265 članova iz redova nastavnika, poslodavaca i predstavnika poslodavaca te radnika u zanimanju s kojima je održan jedan zajednički sastanak te nastavljen rad na pojedinačnim sastancima u svrhu izrade prijedloga za 108 standarda zanimanja u 13 strukovnih sektora na HKO razinama od 2-5
 • organiziranje i održavanje šest radionica za koordinatore, članove radnih skupina i ASOO na temu Izrade standarda zanimanja kao i dvije ciljane edukacije za provoditelje Ankete o standardu zanimanja prema novoj Metodologiji izrade standarda zanimanja koje čine stručnjaci odabrani kao koordinatori radnih skupina i ASOO
 • izradu Uzorka s više od 17 000 poslodavaca potrebnog za kvalitetnu provedbu Ankete o standardu zanimanja
 • provedbu prvog kruga fokus grupa i strukturiranih razgovora za svih 108 standarda zanimanja koji se razvijaju u okviru ovog projekta – prikupljeno gotovo 1400 Anketa o standardu zanimanja, u preko 900 tvrtki
 • dovršenje 108 Prijedloga standarda zanimanja sa svim izvještajima i prilozima u skladu s novom Metodologijom izrade standarda zanimanja (MRMS, 2019)
 • izrada 142 standarda kvalifikacija
 • održavanje prvih diseminacijskih aktivnosti u svrhu prezentacije rezultata projekta i podizanja vidljivosti kurikularne reforme što uključuje izradu vizualnog identiteta projekt i kjige standarda, provedbu 12 diseminacijske konferencije za nastavnike, ravnatelje i stručne suradnike strukovnih škola te javnost, izradu i diseminaciju infografike, letka i promotivnih materijala projekta te provedbu dvije ciljane medijske kampanje s ciljem osvještavanja poslodavaca, obrtnika i gospodarstvenika sa potrebom njihovog uključivanja u kurikularnu reformu strukovnog obrazovanja te osiguravanja njihovog sudjelovanja u Anketi o standardu zanimanja.

Na projektu se u njegovoj završnoj fazi planiralo i dovršilo niz ključnih dokumenata i koraka koji su uključivali sljedeće aktivnosti:

 • izradu metodologije izrade sektorskih kurikuluma te strukovnih kurikuluma i izradu animacije/filma koja opisuje metodologiju za diseminaciju relevantnih informacija djelatnicima u sustavu strukovnog obrazovanja, budućim učenicima, njihovim roditeljima, ali i široj javnosti
 • upis 104 izrađenih prijedloga standarda zanimanja u registar HKO po odobrenju nadležnih sektorskih vijeća
 • izradu 13 priručnika za 13 obrazovnih sektora na temelju metodičkog usklađivanja 107 strukovnih kurikuluma
 • proširenje baze e-kvalifikacije za podršku radu radnih skupina i izradu potpuno nove baze e-kurikulum
 • izradu 14 sektorskih i 132 novih strukovnih kurikuluma te modela kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje
 • održano 50 radionica za strukovne škole za uvođenje i provedbu sektorskih/strukovnih kurikuluma, u strukovnim školama diljem RH
 • održan 41 regionalni stručni skup za upoznavanje odgojno-obrazovnog osoblja s novim strukovnim kurikulumima, novim metodičkim pristupom modularne nasteve te izrazodm kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje
 • angažiran inozemni stručnjak CEDEFOP-a (Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja) za kurikularni pristup u posljednjoj i ključnoj godini provedbe projektnih aktivnosti na događanju Konferencija za ravnatelje, a ravnateljima strukovnih škola u Republici Hrvatskoj predstavio je nacionalne planove implementacije strukovnih kurikuluma diljem Europe, s naglaskom na europske prioritete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • izrađeno 2525 drugih obrazovnih materijala u digitalnom obliku.

U sljedećem projektnom ciklusu planirano je uvođenje novih kurikuluma u sve ustanove za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj te pružanje podrške ravnateljima, nastavnicima, stručnim suradnicima za uvođenje, provedbu i praćenje sektorskih kurikuluma, kao i provedba kontinuiranih edukacija svih sudionika kurikularne reforme te kontinuiranih diseminacijskih aktivnosti i medijskih kampanja u svrhu podizanja njihove vidljivosti.

DOKUMENTI

Infografika projekta

  pdf   (1,54 MB)

Letak projekta 2020

  png   (2,18 MB)