Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

ESF projekti

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zajedno s drugim dionicima uključena je u proces programiranja za proračunsko razdoblje Europskog socijalnog fonda 2014. -2020. u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekti OP ULJP 2014.-2020. koji su u provedbi Agencije:

Agencija je predložila niz operacija i aktivnosti koje su osmišljene kao daljnja podrška modernizaciji strukovnog obrazovanja, razvoju obrazovanja odraslih te povezivanju s tržištem rada, primjerice:Prioritetna os: 10. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija
Specifični cilj: 10.iii.3 Poboljšanje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih i unaprjeđenje vještina i kompetencija odraslih polaznikaSpecifični cilj 10.iii.3 provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:
 • razvoj i provedba programa obrazovanja odraslih uz primjenu HKO-a u područjima koja su od strateškog značaja za Hrvatsku – poboljšanje usluga obrazovanja odraslih (kurikularno, metodološki, organizacijski), kao i mjere za stvaranje partnerstva između ustanova za obrazovanje odraslih te poslodavaca i lokalnih zajednica);
 • razvoj i provedba kvalitetnih programa cjeloživotnog učenja za stjecanje djelomičnih kvalifikacija i programa za vrednovanje ranije stečenog znanja radi povećanja razine stečenih kvalifikacija odraslih osoba;
 • organizacija raznih događanja za podizanje aktivnosti usmjerenih na povećanje sudjelovanja u programima cjeloživotnog učenja (npr. tjedan cjeloživotnog učenja);
 • akcije s ciljem unapređenja sustava/usluga upravljanja karijerom te podržavanja i poticanja odraslih koji žele razviti/poboljšati svoje osnovne vještine;
 • ciljano pružanje vaučera odraslim polaznicima (osobe s nižim razinama kvalifikacija, odrasle osobe u dobi između 15-34 bez kvalifikacija (sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) i dugotrajno nezaposlene osobe iznad 45 godina starosti), kao i ostale mjere s ciljem povećanja mogućnosti odraslih osoba za stjecanjem kvalifikacija za jednu razinu viših od dotadašnjih („jedna razina iznad”) uz korištenje kvalitetnih i relevantnih programa;
 • razvoj integriranog web portala i mobilnih aplikacija radi informiranja o mogućnostima obrazovanja odraslih: o programima, o ustanovama, savjetodavnim uslugama, uvjetima, financijskim poticajima, ishodima itd.
Prioritetna os: 10. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Investicijski prioritet: 10.4. Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja
Specifični cilj: 10.iv.1 Modernizacija ponude i programa strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanjePod specifičnim ciljem 10.4.1 financirat će se sljedeće aktivnosti:
 • izrada sektorskih kurikuluma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (sektori turizma i ugostiteljstva, strojarstva i elektrotehnike, komunikacijske i informacijske tehnologije, poljoprivrede, zdravstva i drugih sektora SOO-a) u cilju osiguranja relevantnosti sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u skladu s potrebama tržišta rada te poboljšanja pristupa visokom obrazovanju;
 • uspostava nacionalnih i regionalnih centara kompetencija u sektorima turizma i ugostiteljstva, strojarstva i elektrotehnike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, poljoprivrede i zdravstva te drugim strukovnim sektorima uzimajući u obzir nacionalne/regionalne prioritete i potrebe tržišta rada s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima u strukovnom obrazovanju, kako bi im povećali mogućnosti za ulazak na tržište rada;
 • Jačanje stručnog usavršavanja nastavnika kao i stalnog profesionalnog razvoja nastavnika u strukovnom obrazovanju promjenom pristupa poučavanju i jačanjem digitalnih kompetencija nastavnika u strukovnom obrazovanju što će uvelike olakšati i ubrzati pristup i preuzimanje materijala i sadržaja u digitalnom obliku, kao i pristup alatima za e-učenje. Ovaj novi mehanizam stručnog usavršavanja će također osigurati i kontinuiranu stručnu podršku nastavnicima te tako povećati razinu pedagoških vještina i profesionalnih kompetencija nastavnika. Osoblje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih će, pohađajući specijalizirane i prilagođene tečajeve, također ojačati svoje kompetencije za planiranje, provedbu, podršku i daljnji razvoj stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika. Jačanje kompetencija u općim te u područjima specifičnim za pojedini sektor, omogućit će stručno usavršavanje vezano uz nove trendove i inovativne pristupe poučavanju. Partnersko umrežavanje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sa sličnim institucijama omogućit će uvidi pružiti primjere dobre prakse te osigurati prijenos inovacija u sustav stručnog usavršavanja;
 • jačanje i razvoj mogućnosti za učenja uz radno iskustvo učenika strukovnog obrazovanja u poduzećima potičući model naukovanja, praktičnu nastavu u tvrtkama i školama (poticaji za poslovne subjekte, nastavnike i učenike, kampanje, opremanje, osiguranje radnih mjesta, „praćenje rada iz sjene“);
 • poticanje SOO-a na razvoj inovacija kroz pristup odozdo prema gore jačanjem kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje za osiguranje relevantnog, kreativnog i modernog strukovnog obrazovanja kroz partnerstvo s tvrtkama i širom zajednicom, osiguravajući usklađenost s potrebama tržišta rada (uvođenjem inovativnih rješenja/mogućnosti u kurikulume potičući stjecanje relevantnih vještina), kako bi se promicala kvaliteta strukovnog obrazovanja;
 • daljnja uspostava sveobuhvatnog sustava osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju, a to uključuje i pokazatelje koji približno slijede pokazatelje Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET) te provedbu navedenoga – intervencije su planirane i u području izgradnje kapaciteta za razvoj i provedbu osiguranja kvalitete na razini sustava (razvoj modela, prikupljanje podataka i analize, korištenje podataka; poboljšanje modela vanjskog vrednovanja škola, što uključuje i vanjski pedagoški nadzor i inspekcije, itd.) – izgradnja kapaciteta za razvoj i provedbu osiguranja kvalitete na razini sustava;
 • jačanje kapaciteta strukovnih škola za provedbu pristupa osiguranja kvalitete pružajući potporu za razvoj alata i metoda samovrednovanja;
 • promicanje jačanja učeničkih kompetencija (kroz organizaciju kampanja, natjecanja u vještinama na međunarodnoj/nacionalnoj razini, specijaliziranih školskih sajmova, itd.) kako bi se poboljšali uvjeti za stjecanje praktičnih vještina. – glavni zadatak učeničkih sajmova i natjecanja učenika u raznim vještinama je predstaviti poslodavcima praktične vještine koje su učenici usvojili tijekom obrazovanja;
 • podržavanje međunarodne suradnje između strukovnih škola i drugih strukovnih škola u inozemstvu financiranjem međunarodnih projekata i škola, nastave/škole u međunarodnom okruženju, mobilnosti nastavnika i studenata, prijenos dobrih iskustava.

Podrška strukovnim školamaAgencija je aktivno radila i na pripremanju kapaciteta strukovnih škola za korištenje EU fondova s ciljem razvoja i uvođenja inovacije i podizanje kvalitete strukovnih škola u RH. Agencije je pripremila Priručnik za strukovne škole: Europski socijalni fond i razvoj inovacija u strukovnim školama. Ovaj priručnik strukovnim školama daje uvid u način funkcioniranja Europskog socijalnog fonda, kao dijela strukturnih fondova.

U priručniku je objašnjena strukturna i kohezijska politika EU-a te svrha, ciljevi, prioriteti i aktivnosti koje se mogu financirati. Navedeni su i primjeri dobre prakse iz zemalja članica EU.

Također, neizostavan dio procesa pristupanja u EU jest izrada projektnih prijedloga koji zadovoljavaju kriterije natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava. Korištenjem bespovratnih sredstava olakšava se proces izgradnje modernog i prilagodljivog sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u vremenima gospodarske stagflacije.

Kako bi strukovne škole bile upoznate s europskim politikama na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, priložena je i Izjava iz Brugesa / Bruges Communique, koja je sastavni dio Kopenhaškog procesa za poboljšanje kvalitete i atraktivnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Priručnik se sastoji od četiri dijela:

 1. Vodič kroz Europski socijalni fond za strukovne škole
 2. Preporuke strukovnim školama za razvoj inovativnih projektnih prijedloga
 3. Uvođenje inovacija u strukovne škole
 4. Izjava iz Brugesa / Bruges Communique

 

Promocija cjeloživotnog učenja

Projekt “Promocija cjeloživotnog učenja” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosi ukupno 11.506.396,61 HRK, od čega se 9.780.414,17 HRK (85%) sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, a 1.725.955,44 HRK (15%) iz nacionalnih sredstava.

Projekt se financira u okviru Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.“, kojeg je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Riječ je o ograničenom postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava koja se primjenjuje na projekte koje provodi samo jedan unaprijed određeni prijavitelj.

Projekt traje ukupno 36 mjeseci (tri godine), a cilj projekta jest osvještavanje važnosti cjeloživotnog učenja i povećanje sudjelovanja/uključenosti odraslih u procese cjeloživotnog učenja, kako bi se jačala konkurentnost odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini. Cjeloživotno učenje odraslih je strateški cilj Republike Hrvatske, stoga će se u okviru ovog projekta probati odgovoriti na uočene probleme u sustavu obrazovanja odraslih poput nedostatne i neodgovarajuće ponude obrazovnih programa te manjak financijskih poticaja svih dionika, ali i situacijskih prepreka poput dobi, obrazovne razine i ostalog.

Projektom će se provoditi niz aktivnosti kao što su promocija, informiranje i pružanje mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje odraslih osoba, a posebna će se pozornost usmjeriti na identificirane ciljne skupine poput učenika, odraslih polaznika, nezaposlenih osoba, osoba s nižom razinom kvalifikacija, osoba bez završenog osnovnog obrazovanja, pripadnika romske nacionalne manjine, imigranata i dugotrajno nezaposlenih iznad 45 godina starosti. Isto tako, projektom će se provoditi i aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu sustava obrazovanja odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini (institucije na pred tercijarnoj razini, ustanove za obrazovanje odraslih, ustanove visokog obrazovanja i sl.).

Projekt ima 6 projektnih aktivnosti:

 • Osmišljavanje sveobuhvatne i kontinuirane promocije cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih u RH
 • Provedba Kampanje promocije cjeloživotnog učenja
 • Organizacija Tjedna cjeloživotnog učenja
 • Organizacija Međunarodnog andragoškog simpozija
 • Organizacija i provedba edukacije za djelatnike ASOO/MZO
 • Izrada i provedba programa jačanja kompetencija andragoških djelatnika.

 

 

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

Projekt “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosi ukupno 11.828.218,80 HRK, od čega se 85% sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.
Projekt se financira u okviru Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.“, kojeg je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Projekt traje do prosinca 2019. godine.

Projekt će omogućiti značajan pomak i razvoj inovativnog, otvorenog i fleksibilnog sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika utemeljenog na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, suvremenim IT alatima i rješenjima, sa širokom mrežom stručnjaka, a strukovnim nastavnicima kao ciljnoj skupini će se osigurati bolja podrška i kvalitetnije mogućnosti za jačanje nastavničkih kompetencija i tako podići kvaliteta poučavanja i učeničkih postignuća te kapacitet za provedbu reformi u strukovnom obrazovanju.
Ciljna skupina projekta je odgojno-obrazovno osoblje u strukovnim obrazovnim ustanovama (2500). Ovaj projekt direktno odgovara na prioritete i mjere Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020. (Prioritet 2, Cilj 2.2, Mjera 2.5.) kao i Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (4. cilj).
Identificirane potrebe ciljne skupine su neadekvatno inicijalno obrazovanje, nedostatak znanja u generičkim temama (podučavanje u sustavu orijentiranom na ishode učenja, radu u višejezičnoj sredini/ili s učenicima s teškoćama, osiguravanje kvalitete), nedostatan odziv nastavnika na ponuđena stručna usavršavanja te ograničena ponuda kvalitetnih suvremenih programa osposobljavanja. Unaprjeđenjem sustava strukovnog obrazovanja kroz ovaj projekt ciljnoj će se skupini u svrhu profesionalizacije nastavničke struke, jačanja kapaciteta nastavnika i podizanja njihovog društvenog ugleda omogućiti rješavanje navedenih potreba kroz slijedeće aktivnosti: povećanje broj nastavnika koji sudjeluju u procesima stručnog usavršavanja; osiguranje veće dostupnosti i relevantnost sadržaja i materijala stručnog usavršavanja što će rezultirati unapređenjem kvalitete usavršavanja; usklađivanje nacionalnih prioriteta i provedba usavršavanja temeljenog na potrebama nastavnika/škole; definiranje dugoročnih ciljeva stručnog usavršavanja; osiguranje mehanizama i mjera za jačanje nastavničkih kompetencija i motivacije za profesionalni razvoj; izrada cjelovite strategije stručnog usavršavanja te unaprjeđenje sustava napredovanja nastavnika.

 

Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre

Projekt “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosi ukupno 40.919.987,84 HRK, od čega se 85% sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.
Projekt se financira u okviru Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 – „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.“, koji je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Strukovna natjecanja prepoznata su na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini kao važan mehanizam promocije izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja. Projekt “Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre” odgovorit će na uočene izazove u sustavu strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj, poput niske društvene percepcije kvalitete i relevantnosti strukovnih programa, te ujedno osigurati financijsku podršku za potrebnu modernizaciju modela nacionalnih strukovnih učeničkih natjecanja, povećano sudjelovanje hrvatskih predstavnika na međunarodnim natjecanjima vještina, te podizanje ugleda strukovnog obrazovanja kroz sustavnu stratešku promociju putem natjecanja.
Cilj projekta je promocija važnosti učeničkih kompetencija i strukovnih zanimanja kroz unapređenje postojećeg sustava strukovnih natjecanja i jačanje kompetencija djelatnika škola i učenika kroz sudjelovanje u moderniziranom sustavu natjecanja i smotri na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Projekt je započeo 2017. godine, a provedba će trajati ukupno 5 godina (60 mjeseci).
Na temelju analize trenutnog modela strukovnih natjecanja i smotri, projekt će osmisliti i primijeniti novi model državnih natjecanja uz izradu pripadajućih pravila, kriterija i kataloga zadataka. Kroz edukativne projektne aktivnosti i izradu novog informacijskog sustava za provedbu državnih natjecanja, ravnatelji, nastavnici, učenici i mentori će ojačati svoje vještine za provedbu nacionalnih natjecanja, pripremiti se za sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima, te se upoznati s inozemnim modelima dobre prakse. Za državne prvake organizirat će se svečana promocija i dodjela nagrade Faust Vrančić, a vrhunski učenici dobit će priliku za sudjelovanje na prestižnim međunarodnim natjecanjima vještina EuroSkills i WorldSkills.
Novi model nacionalnih strukovnih natjecanja će omogućiti prezentaciju učeničkih znanja, vještina i sposobnosti, profesionalno usmjeravanje učenika te predstavljanje poslodavcima praktičnih vještina koje su učenici usvojili tijekom obrazovanja. Kao glavne ciljane skupine projekta učenici, nastavnici i ravnatelji srednjih strukovnih škola će ojačati svoje kompetencije za provedbu i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i smotrama, poslodavci će imati priliku povezati se sa strukovnim školama, učenici će se motivirati za stjecanje novih vještina i vlastito usavršavanje, dok državni prvaci i sudionici međunarodnih natjecanja promicati izvrsnost u strukovnom obrazovanju.

 

Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja


Projekt “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosi ukupno 232.848.999,94 HRK.
Projekt se financira u okviru Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 – “Obrazovanje i cjeloživotno učenje” Specifičnog cilja 10.iv.1 “Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koji je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.
U RH 67,7% redovnih učenika srednjih škola, u šk. god. 2017./18. upisalo je neki od 279 strukovnih programa/kurikuluma u jednoj od 299 ustanova za strukovno obrazovanje. Većina učenika bila je upisana u četverogodišnje (i jedan petogodišnji) programe, trećina njih u trogodišnje programe (za vezane obrte (JMO) ili tzv. „klasični model”), a manje od 1 % učenika bilo je upisano u dvogodišnje, jednogodišnje i programe obrazovanja za učenike s teškoćama. (Izvor: MZO, 2017.) Strukovno obrazovanje u RH provodi se u ustanovama za strukovno obrazovanje i dijelom kod poslodavaca, a učenje temeljeno na radu (UTR) prisutno je u tri oblika: kombinirani programi ili naukovanje, u školi s razdobljima osposobljavanja kod poslodavca, integrirano u programu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ustanove za strukovno obrazovanje u prosjeku imaju po 400 učenika upisanih u prosječno 10 različitih programa obrazovanja što je iznimno zahtjevno u financijskom, kadrovskom i organizacijskom smislu. Zbog kadrovskih zahtjeva i zahtjeva za određenim standardom opremljenosti, strukovni programi su skupi, a ustanove za strukovno obrazovanje trebaju značajnu podršku u prilagodbi i promjeni ponude programa.

 • Ključni izazovi postojećeg sustava su:
 • zastarjelost programa i njihov neracionalan broj i struktura,
 • ograničenost dosadašnjih reformskih mjera,
 • slaba povezanost s tržištem rada,
 • nedovoljna prisutnost UTR
 • neprikladna opremljenost škola, zastarjela oprema
 • nepostojanje udžbenika za mnoge strukovne predmete.

Velik broj nastavnih planova i programa (NPP) razvijeni su prije više od 20 godina, JMO programi početkom 2000-ih, a samo 30-ak strukovnih kurikuluma u zadnjih 6 godina. Postojeći programi nisu razvijani sustavno te postoje velika preklapanja među njima što je izravna posljedica toga što su dosadašnji reformski potezi bili ograničenog obuhvata i što su zahvatili samo dio strukovnog obrazovanja. Izuzev novih strukovnih kurikuluma, NPP ne temelje se na ishodima učenja i nisu odraz potreba tržišta rada te ne omogućavaju fleksibilnost u provedbi, a kao jedan od glavnih nedostataka strukovnih programa identificiran je nedostatan udio učenja temeljenog na radu kod poslodavaca. Takvo stanje rezultiralo je nekim negativnim trendovima na tržištu rada. U razdoblju od 2010. do 2018. podatci HZZ-a pokazuju da se najveći broj registriranih nezaposlenih osoba, prosječno čak 57,5 %, odnosi na osobe sa završenim srednjoškolskim strukovnim obrazovanjem u trajanju od 1-4 godine. Najbolji način suočavanja s ovim problemom su ulaganja u poboljšanje i prilagodbu sustava strukovnog obrazovanja koje odgovara potrebama tržišta rada, čime bi se izbjegle nepodudarnosti ponude i potražnje za vještinama na tržištu rada.
Ovim projektom pristupilo bi se modernizaciji strukovnog obrazovanja u RH i razvoju novih strukovnih kurikuluma s jakom poveznicom s potrebama tržišta rada kroz izrađene standarde zanimanja i standarde kvalifikacija sukladno HKO-u i koji će se temeljiti na kurikularnom pristupu i ishodima učenja. Pristup sektorskih kurikuluma koje će razviti ASOO, dovest će do racionalizacije broja kurikuluma, omogućit će učenicima lakše uključivanje na tržište rada, bolju horizontalnu prohodnost, profesionalni razvoj ali i nastavak obrazovanja. Naglasak će se staviti na UTR u različitim obujmima, sukladno NKSO-u. Kroz projekt bi se pružila značajna podrška školama za provedbu novog pristupa i modela, koji će velik naglasak staviti na fleksibilnost i autonomiju škola uključujući i razvoj priručnika i pomoćnih nastavnih sredstava. Ciljna skupina bit će odgojno-obrazovno osoblje, odnosno nastavnici strukovnih predmeta te ravnatelji ustanova za strukovno obrazovanje. Kroz kontinuirane medijske kampanje podići će se i vidljivost strukovnog obrazovanja u društvu, među poslodavcima i široj javnosti.

NAŠI
PROJEKTI

World Skills Croatia
EPALE
PIAAC
refernet.hr
qavet.hr

Najave događanja • Javni pozivi • Natječaji

Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu

  Srijeda 18.12.2019

 

Natječaji • EU Projekti

4. Dani strukovnih nastavnika

  Petak 08.11.2019

 

O NAMA

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja
ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.


Radno vrijeme Agencije:
8:00 do 17:00 sati

Radno vrijeme Pisarnice (sa strankama):
od 9:00 do 16:00 sati

KONTAKT INFORMACIJE

ASOO - Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

  Garićgradska ul. 18, 10000 Zagreb

  +385 1 62 74 666

  +385 1 62 74 606

  ured@asoo.hr


MATIČNI BROJ: 02650029

OIB: 40719411729