Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

ESF projekti

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zajedno s drugim dionicima uključena je u proces programiranja za proračunsko razdoblje Europskog socijalnog fonda 2014. -2020. u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekti OP ULJP 2014.-2020. koji su bili ili su još uvijek u provedbi, a čiji korisnik je Agencija:

 • Promocija cjeloživotnog učenja
 • Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta
 • Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre
 • Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih
Prilikom programiranja i izrade OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Agencija je predložila niz operacija i aktivnosti koje su osmišljene kao daljnja podrška modernizaciji strukovnog obrazovanja, razvoju obrazovanja odraslih te povezivanju s tržištem rada, primjerice: Prioritetna os: 10. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija
Specifični cilj: 10.iii.3 Poboljšanje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih i unaprjeđenje vještina i kompetencija odraslih polaznika. Specifični cilj 10.iii.3 provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:
 • razvoj i provedba programa obrazovanja odraslih uz primjenu HKO-a u područjima koja su od strateškog značaja za Hrvatsku – poboljšanje usluga obrazovanja odraslih (kurikularno, metodološki, organizacijski), kao i mjere za stvaranje partnerstva između ustanova za obrazovanje odraslih te poslodavaca i lokalnih zajednica);
 • razvoj i provedba kvalitetnih programa cjeloživotnog učenja za stjecanje djelomičnih kvalifikacija i programa za vrednovanje ranije stečenog znanja radi povećanja razine stečenih kvalifikacija odraslih osoba;
 • organizacija raznih događanja za podizanje aktivnosti usmjerenih na povećanje sudjelovanja u programima cjeloživotnog učenja (npr. tjedan cjeloživotnog učenja);
 • akcije s ciljem unapređenja sustava/usluga upravljanja karijerom te podržavanja i poticanja odraslih koji žele razviti/poboljšati svoje osnovne vještine;
 • ciljano pružanje vaučera odraslim polaznicima (osobe s nižim razinama kvalifikacija, odrasle osobe u dobi između 15-34 bez kvalifikacija (sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) i dugotrajno nezaposlene osobe iznad 45 godina starosti), kao i ostale mjere s ciljem povećanja mogućnosti odraslih osoba za stjecanjem kvalifikacija za jednu razinu viših od dotadašnjih („jedna razina iznad”) uz korištenje kvalitetnih i relevantnih programa;
 • razvoj integriranog web portala i mobilnih aplikacija radi informiranja o mogućnostima obrazovanja odraslih: o programima, o ustanovama, savjetodavnim uslugama, uvjetima, financijskim poticajima, ishodima itd.
Prioritetna os: 10. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Investicijski prioritet: 10.4. Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja
Specifični cilj: 10.iv.1 Modernizacija ponude i programa strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanjePod specifičnim ciljem 10.4.1 financirat će se sljedeće aktivnosti:
 • izrada sektorskih kurikuluma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (sektori turizma i ugostiteljstva, strojarstva i elektrotehnike, komunikacijske i informacijske tehnologije, poljoprivrede, zdravstva i drugih sektora SOO-a) u cilju osiguranja relevantnosti sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u skladu s potrebama tržišta rada te poboljšanja pristupa visokom obrazovanju;
 • uspostava nacionalnih i regionalnih centara kompetencija u sektorima turizma i ugostiteljstva, strojarstva i elektrotehnike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, poljoprivrede i zdravstva te drugim strukovnim sektorima uzimajući u obzir nacionalne/regionalne prioritete i potrebe tržišta rada s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima u strukovnom obrazovanju, kako bi im povećali mogućnosti za ulazak na tržište rada;
 • Jačanje stručnog usavršavanja nastavnika kao i stalnog profesionalnog razvoja nastavnika u strukovnom obrazovanju promjenom pristupa poučavanju i jačanjem digitalnih kompetencija nastavnika u strukovnom obrazovanju što će uvelike olakšati i ubrzati pristup i preuzimanje materijala i sadržaja u digitalnom obliku, kao i pristup alatima za e-učenje. Ovaj novi mehanizam stručnog usavršavanja će također osigurati i kontinuiranu stručnu podršku nastavnicima te tako povećati razinu pedagoških vještina i profesionalnih kompetencija nastavnika. Osoblje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih će, pohađajući specijalizirane i prilagođene tečajeve, također ojačati svoje kompetencije za planiranje, provedbu, podršku i daljnji razvoj stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika. Jačanje kompetencija u općim te u područjima specifičnim za pojedini sektor, omogućit će stručno usavršavanje vezano uz nove trendove i inovativne pristupe poučavanju. Partnersko umrežavanje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sa sličnim institucijama omogućit će uvidi pružiti primjere dobre prakse te osigurati prijenos inovacija u sustav stručnog usavršavanja;
 • jačanje i razvoj mogućnosti za učenja uz radno iskustvo učenika strukovnog obrazovanja u poduzećima potičući model naukovanja, praktičnu nastavu u tvrtkama i školama (poticaji za poslovne subjekte, nastavnike i učenike, kampanje, opremanje, osiguranje radnih mjesta, „praćenje rada iz sjene“);
 • poticanje SOO-a na razvoj inovacija kroz pristup odozdo prema gore jačanjem kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje za osiguranje relevantnog, kreativnog i modernog strukovnog obrazovanja kroz partnerstvo s tvrtkama i širom zajednicom, osiguravajući usklađenost s potrebama tržišta rada (uvođenjem inovativnih rješenja/mogućnosti u kurikulume potičući stjecanje relevantnih vještina), kako bi se promicala kvaliteta strukovnog obrazovanja;
 • daljnja uspostava sveobuhvatnog sustava osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju, a to uključuje i pokazatelje koji približno slijede pokazatelje Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET) te provedbu navedenoga – intervencije su planirane i u području izgradnje kapaciteta za razvoj i provedbu osiguranja kvalitete na razini sustava (razvoj modela, prikupljanje podataka i analize, korištenje podataka; poboljšanje modela vanjskog vrednovanja škola, što uključuje i vanjski pedagoški nadzor i inspekcije, itd.) – izgradnja kapaciteta za razvoj i provedbu osiguranja kvalitete na razini sustava;
 • jačanje kapaciteta strukovnih škola za provedbu pristupa osiguranja kvalitete pružajući potporu za razvoj alata i metoda samovrednovanja;
 • promicanje jačanja učeničkih kompetencija (kroz organizaciju kampanja, natjecanja u vještinama na međunarodnoj/nacionalnoj razini, specijaliziranih školskih sajmova, itd.) kako bi se poboljšali uvjeti za stjecanje praktičnih vještina. – glavni zadatak učeničkih sajmova i natjecanja učenika u raznim vještinama je predstaviti poslodavcima praktične vještine koje su učenici usvojili tijekom obrazovanja;
 • podržavanje međunarodne suradnje između strukovnih škola i drugih strukovnih škola u inozemstvu financiranjem međunarodnih projekata i škola, nastave/škole u međunarodnom okruženju, mobilnosti nastavnika i studenata, prijenos dobrih iskustava.