Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

U lipnju 2023. godine završila je provedba ESF projekta “Razvoj sustava osiguranje kvalitete u obrazovanju odraslih” koji je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provodila u razdoblju od siječnja 2019. do lipnja 2023. godine. Konačna verzija završnog izvješća odobrena je u rujnu 2023. godine te je ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstava bio 1.446.861,88 EUR.

Specifični cilj projekta bio je razvoj sustava osiguravanja kvalitete kroz izradu modela samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu poboljšanja obrazovanja odraslih temeljenog na relevantnim istraživačkim podacima. Provedba projekta bila je organizirana kroz četiri elementa:

1. element: Nacionalno ispitivanje kompetencija odraslih (PIAAC)

2. element: Uspostava sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

3. element: Promidžba i vidljivost

4. element: Upravljanje projektom i administracija.

Ključna aktivnost u sklopu prvog elementa bila je provedba istraživanja PIAAC. OECD-ov Program za međunarodnu procjenu kompetencija odraslih (PIAAC) je najveća i najinovativnija procjena velikog opsega u području pismenosti odraslih. Svrha ovog istraživanja je razumjeti koje su vještine prisutne među radno sposobnim stanovništvom (od 16 do 65 godina), utvrditi kako se one koriste na poslu i u svakodnevnom životu te na koji način one ovise o obrazovanju i iskustvu učenja. Krajnji je cilj istraživanja poboljšati obrazovni sustav sa željom da svi imaju jednak pristup obrazovanju i da obrazovanje potiče one vještine koje će omogućiti gospodarski rast, produktivnost i socijalno blagostanje.

Zemlje koje sudjeluju u PIAAC programu koriste rezultate istraživanja kako bi utjecali na promjene u obrazovnim politikama, politikama zapošljavanja i rada kroz primjerice reformu obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, izrade strategija visokog obrazovanja, razvoj strategija pismenosti obrazovanja odraslih te procese savjetovanja vezano uz budući rad i poboljšanje radne produktivnosti.

Republika Hrvatska se, uz još 32 zemlje, programu PIAAC priključila u drugom ciklusu, koji će trajati od 2018. godine do 2024. godine. Prvi ciklus trajao je od 2011. do 2019. godine, a njime je bilo obuhvaćeno 250 000 osoba u 38 zemalja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo je Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih nacionalnim tijelom odgovornim za provedbu istraživanja PIAAC u Republici Hrvatskoj. Nacionalna voditeljica istraživanja je izv. prof. dr. sc. Nena Rončević sa Sveučilišta u Rijeci, a prikupljanje podataka (u pilot, kao i u glavnom ispitivanju) provodio je Ipsos d.o.o. – agencija za istraživanje tržišta i javnoga mnijenja.

Istraživanje se sastoji od dva temeljna dijela. U prvom se dijelu klasičnim upitnikom prikupljaju podaci o socio-demografskim značajkama sudionika, razini obrazovanja, radnom statusu, značajkama posla te korištenju informacijskih tehnologija u radno i slobodno vrijeme. U drugom dijelu sudionici samostalno popunjavaju vježbe iz domene čitalačke i matematičke pismenosti te prilagodljivosti u rješavanju problema (npr. pronalazak informacija na internetskim stranicama).

U 2021. godini, u razdoblju od travnja do kolovoza, uspješno je provedeno pilot istraživanje, a važno je istaknuti kako je Republika Hrvatska jedna od svega nekoliko zemalja, koja je u izazovnim pandemijskim vremenima uspjela provesti pilot ispitivanje kompetencija odraslih PIAAC u punom obujmu, na uzorku od 1800 sudionika.

U rujnu 2022. godine započelo je prikupljanje podataka u sklopu glavnog ispitivanja. Za sudjelovanje u istraživanju sudionici su odabrani metodom slučajnoga odabira. Istraživački tim izradio je propozicije znanstvenog uzorka koji reprezentira populaciju građana RH od 16 do 65 godina, a Ministarstvo unutarnjih poslova je slučajnim odabirom izdvojilo konkretne ispitanike na razini naselja iz vlastite baze podataka.

S ciljem dodatnog osiguravanja kvalitete provedbe glavnog ispitivanja PIAAC u srpnju 2022. godine Agencija je formirala Radnu skupina za strateško usmjeravanje i praćenje nacionalnog ispitivanja kompetencija odraslih PIAAC. Članovi radne skupine bili su istaknuti stručnjaci s relevantnim kompetencijama i iskustvom na području obrazovanja i kvantitativnih znanstvenih istraživanja te predstavnici relevantnih institucija – Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Zadaci članova radne skupine bili su praćenje provedbe ispitivanja PIAAC te davanje prijedloga o mogućoj primjeni budućih rezultata ispitivanja za oblikovanje javnih politika.

Prikupljanje podataka u sklopu glavnog ispitivanja trajalo je je do svibnja 2023. godine, nakon čega je započela obrada i analiza podataka. Objava rezultata istraživanja PIAAC planirana je za kraj 2024. godine.

Središnji dio aktivnosti usmjerenih na razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih proveden je kroz aktivnosti drugog elementa. Temelj za provedbu svih drugih aktivnosti bila je analiza postojećeg stanja i prikupljanje podataka najboljih praksi u pogledu osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. To je uključivalo izradu stručnih analiza gdje su prikupljena najbolja relevantna iskustva iz drugih država i drugih sustava osiguravanja kvalitete. Samo osmišljavanje novog modela osiguravanje kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih najvećim dijelom je provedeno kroz rad stručne radne skupine, gdje su stručnjaci relevantni za područje osiguranja kvalitete i obrazovanja odraslih zajedno s predstavnicima Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osmislili prvi nacrt novoga modela. Osmišljene su temeljne procedure i postupci, kao i sami standardi i područja kvalitete. Uslijedilo je pilotiranje modela što je aktivnost koje ja provedene u partnerstvu i suradnji s 25 ustanova za obrazovanje odraslih. Ustanove su odabrane na temelju reprezentativnosti, namjera je bila osigurati da ove ustanove, koliko god je to moguće održavaju hrvatski sustav obrazovanja odraslih. Sam proces pilotiranja započeo je sa samovrednovanjem. Ustanove su imale prilike tijekom nekoliko mjeseci testirati i provoditi ovaj oblik osiguravanja kvalitete, uključujući i izradu prvih izvješća o samovrednovanju. Na temelju prikupljenih povratnih informacija i analize provedenog postupka pilotiranja izrađena je finalna verzija modela samovrednovanja te je njegova provedba započela na razini cijelog sustava obrazovanja odraslih. Uslijedila je priprema za pilotiranje modela vanjskog vrednovanja, što je uključivalo izradu provedbenih dokumenata te edukaciju svih uključenih u provedbu ovog procesa. Posebice je važan bio proces selekcije i edukacije 30 stručnjaka koji su bili članovi povjerenstva za provedbu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih u sklopu ovoga projekta. Završetkom procesa pilotiranja stvorena je pretpostavka za redovitu implementaciju i ovog aspekta osiguravanja kvalitete na razini cijelog sustava obrazovanja odraslih.

Provedbu svih aktivnosti projekta pratile su brojne aktivnosti jačanja kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, te je tako organizirano ukupno 55 edukacija na kojima su sudjelovali predstavnici 250 ustanova za obrazovanje odraslih. S ciljem kvalitetnije priprema svih aktivnosti Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je ukupno 84 sastanaka i savjetodavnih posjeta na temu osiguravanja kvalitete. Također izrađen je i veći broj materijala s ciljem osiguravanja relevantnih informacija i davanja podrške svim dionicima uključenim u provedbu procesa osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.