Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013, 25/2018)

https://zakon.hr/z/383/Zakon-o-strukovnom-obrazovanju – pročišćeni tekst

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_652.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_573.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_359.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_25_478.html

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 68/2018, 98/2019, 64/2020)

https://zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli – pročišćeni tekst

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2789.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_86_2125.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2593.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2839.html – ispravak

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1927.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_01_5_76.html – uredba o izmjenama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_16_442.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1967.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_126_2705.html – pročišćeni tekst

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2131.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2864.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1398.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1956.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_64_1270.html – uredba o dopunama

 

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Odluka o uspostavi obrazovnih sektora u strukovnom obrazovanju

Pravilnik o polaganju državne mature
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009)
Pomoćna nastavna sredstva
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o izmjenama pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim nastavnim sredstvima
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka

Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi (Narodne novine, broj 116/2016)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine, broj 67/2014)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015)

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (Narodne novine, broj 8/2916)

 

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/2014. 81/2015)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_67_1280.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_81_1561.html

 

Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika (Narodne novine, broj 15/2013)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/2015)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno–obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (Narodne novine, broj 132/2013)

 

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2973.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html

 

Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada (Narodne novine, broj 118/2009)

Pravilnik o središnjem registru državne mature (Narodne novine, broj 53/2011)

Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine, broj 1/2013)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature (Narodne novine, broj 127/2019)

Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine, broj 96/2009)

 

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015, 3/2017)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html

 

Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova (Narodne novine, broj 23/2011)

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove (Narodne novine, broj 141/2009)

Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove (Narodne novine, broj 95/2020)

Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova (Narodne novine, broj 144/2011)

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj 102/2018)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine, broj 22/2020)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 2/2011)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 94/2010)

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, broj 53/2019)

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (Narodne novine, broj 68/2019)

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (Narodne novine, broj 47/2017)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (Narodne novine, broj 76/2019)

Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-matici (Narodne novine, broj 86/2015)

Pravilnik o dopuni pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-matici (Narodne novine, broj 76/2019)

Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019)

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine, broj 90/1993)

Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine, broj 11/2019)

 

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/1996, 80/1999)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_01_1_28.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_07_80_1437.html

 

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 88/2003)

Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu republike hrvatske (Narodne novine, broj 89/2008)

Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika (Narodne novine, broj 99/2018)

 

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008, 90/2010)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2130.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2539.html

 

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/2018)

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (Narodne novine, broj 94/2020)

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. (Narodne novine, broj 57/2020)

Odluka o donošenju akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024. (Narodne novine, broj 15/2020)

Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/2011)

Odluka o donošenju mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 45/2018)

Odluka o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (Narodne novine, broj 70/2018)

Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (Narodne novine, broj 32/2010)

 

Zakon o prosvjetnoj inspekciji  (Narodne novine, broj 61/2011, 16/2012, 98/2019)

https://zakon.hr/z/474/Zakon-o-prosvjetnoj-inspekciji – pročišćeni tekst

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1351.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_02_16_443.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1957.html

 

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (Narodne novine, broj 129/2008)

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

 

Zakon o obrtu (Narodne novine, broj 143/2013, 127/2019, 41/2020)

https://zakon.hr/z/297/Zakon-o-obrtu – pročišćeni tekst

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3065.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2560.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_880.html – ispravak

 

Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/2013, 41/2016, 64/2018, 47/2020)

https://zakon.hr/z/566/Zakon-o-Hrvatskom-kvalifikacijskom-okviru – pročišćeni tekst

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_22_359.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_41_1090.html – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I351/2006 od 20. travnja 2016.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_64_1309.html – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Pravilnik o Registru hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 62/2014)

 

Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 144/2021)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_144_2460.html

 

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 129/2008)

 

Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih (Narodne novine, broj 14/2023)

Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih

 

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

 

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 129/2008)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_11_129_3710.html

 

Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

 

Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019)

https://zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama – pročišćeni tekst

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html – ispravak

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html – ispravak

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2562.html

 

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine, broj 54/1997, 5/1998, 139/2010)

https://zakon.hr/z/431/Zakon-o-pu%C4%8Dkim-otvorenim-u%C4%8Dili%C5%A1tima – pročišćeni tekst

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_05_54_820.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_01_5_67.html – ispravak

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_139_3543.html

 

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015, 70/2019, 47/2020)

https://zakon.hr/z/499/Zakon-o-reguliranim-profesijama-i-priznavanju-inozemnih-stru%C4%8Dnih-kvalifikacija – pročišćeni tekst

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_82_1569.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1452.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_47_948.html

 

Pravilnik o sadržaju te načinu vođenja i čuvanju andragoške dokumentacije (Narodne novine, broj 129/2008)

Nacionalna klasifikacija zanimanja

Metodologija nacionalne standardne klasifikacije obrazovanja

Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (Narodne novine, broj 62/2018)

Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2013./2014.
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2014./2015.
Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2015./2016.

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2016./.2017.

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2019./2020.

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovanih programa za školsku godinu 2020./2021.

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2021./2022.

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane završnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2022./2023.

Odluka o naknadi troškova provedbe obrane zavšnoga rada redovitih učenika strukovnih obrazovnih programa za školsku godinu 2023./2024.

 

Odluka o izmjenama odluke o donošenju Uputa, Vremenika i sastava povjerenstava za provedbu smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u školskoj godini 2015./2016.

Odluka o izmjenama odluke o donošenju Uputa, Vremenika i sastava povjerenstava za provedbu smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u školskoj godini 2015./2016.

Odluka o naknadi troškova završnog rada

Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 45/2018)

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/2014)

 

Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (Narodne novine, broj 63/2014, 80/2018)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_63_1208.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_80_1612.html

 

Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine, broj 63/2014, 78/2014, 86/2015)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_63_1209.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_78_1471.html – ispravak

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_86_1691.html

 

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (Narodne novine, broj 37/2015)

Pravilnik o obliku i sadržaju uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu (Narodne novine, broj 63/2014)

Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (Narodne novine, broj 31/2002)

ESF Modernizacija ASOO
PIKASO