Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih”

  Datum objave: 16. ožujka 2022.

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, ravnatelj Agencije, Mile Živčić, dana 7. ožujka 2022.godine upućuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih u okviru ESF-ovog projekta ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih” Element 2 – Uspostava sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih

I.

Nedostatak mehanizama osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih prepoznat je kao jedan od glavnih uzroka nedovoljnog sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom učenju i neprilagođenosti obrazovne strukture stanovništva zahtjevima tržišta rada.

Stoga je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Agencija) razvila projekt pod nazivom ”Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih”, kojim će se uspostaviti jedinstveni sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih kroz izradu modela osiguravanja kvalitete sustava obrazovanja odraslih, uvođenje samovrednovanja i vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje kapaciteta ustanova za razvoj i provedbu novog modela osiguravanja kvalitete.

Ovaj Javni poziv raspisuje se s ciljem odabira stručnjaka vanjskih vrednovatelja ustanova za obrazovanje odraslih te uspostave baze stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih.

Stručnjaci koji na temelju ovog Javnog poziva budu upisani u bazu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih, na temelju odluke ravnatelja Agencije mogu biti imenovani članovima stručnih povjerenstava za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih.

 

Svi izrazi koji se koriste u ovom Pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Obveze i predviđeni rad stručnjaka u povjerenstvima za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih

II.

Stručno povjerenstvo za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih (dalje u tekstu: povjerenstvo) sastoji se od tri člana (predsjednik povjerenstva i dva člana povjerenstva) od kojih barem dva člana imaju iskustvo rada u sustavu obrazovanja odraslih, a barem jedan od njih dvoje ima iskustvo rada u nastavi u obrazovanju odraslih.

 

Obveze članova povjerenstva uključuju:

 • proučavanje dokumentacije dostavljene po Agenciji (izvješća o samovrednovanju, dokumentacije koju su dostavile ustanove, standarda kvalitete, priručnika o kvaliteti i dr.),
 • sudjelovanje u edukaciji vanjskih vrednovatelja koju organizira Agencija,
 • sudjelovanje na svim sastancima povjerenstva,
 • sudjelovanje u posjeti ustanovi za obrazovanje odraslih prema unaprijed utvrđenom protokolu posjeta,
 • stručno vrednovanje ustanove za obrazovanje odraslih prema standardima kvalitete,
 • sudjelovanje u izradi završnog izvješća,
 • sudjelovanje u donošenju ocjene kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih sukladno smjernicama za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih,
 • sudjelovanje u izrađivanju preporuka za daljnja unaprjeđenja ustanova,
 • pridržavanje svih zadanih rokova,
 • suradnja i komunikacija s Agencijom.

 

Obveze predsjednika povjerenstva dodatno uključuju:

 

 • koordiniranje rada članova  povjerenstva,
 • sazivanje i vođenje sastanaka povjerenstva,
 • vođenje završnog sastanka s upravom i/ili ravnateljem ustanove,
 • osiguravanje točnosti, potpunosti i ujednačenosti završnog izvješća,
 • dostavu završnog izvješća Agenciji.

Angažman stručnjaka vanjskih vrednovatelja planiran je tijekom 2022. godine. Stručnjaci koji budu imenovani članovima stručnih povjerenstava za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih provest će najmanje jedno, a najviše pet stručnih vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih.

III.

Na temelju ovog Javnog poziva donijet će se Odluka o  upisu stručnjaka u bazu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za odabir stručnjaka vanjskih vrednovatelja ustanova za obrazovanje odraslih, ravnatelj donosi odluku o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva za vanjsko vrednovanje pojedine ustanove za obrazovanje odraslih između   kandidata koji su upisani u bazu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih na prvih 30 mjesta.

Agencija će s kandidatima koji budu imenovani članovima Stručnog povjerenstva iz prethodnog stavka sklopiti ugovor o djelu, kojim će biti uređena međusobna prava i obveze Agencije i stručnjaka, te iznos i rok isplate naknade.

U slučaju neispunjavanja ili neurednog ispunjavanja ugovornih obveza, Agencija ima pravo jednostranoga raskida ugovora te pravo na naknadu time nastale štete, prema općim propisima obveznog prava.

IV.

Imenovani stručnjaci primit će odgovarajuću financijsku naknadu za rad u skladu s Odlukom o iznosu naknade za usluge vanjskih stručnjaka na ESF projektima (KLASA: 030-08/18-02/01, URBROJ: 332-01-00/1-18-01) od 3.1.2018. godine. Iznos naknade utvrdit će se za svakog stručnjaka ugovorom o djelu, ovisno o broju dana potrebnom za izvršavanje obveza koje su predmet ovog Poziva te radnom iskustvu kandidata. Naknada će biti isplaćena u roku od 15 dana nakon urednog izvršenja svih ugovorenih obveza, odnosno u roku od 15 dana od dana prihvaćanja završnog izvješća dostavljenog Agenciji.

Predviđeno je sedam (7) dana rada za člana Povjerenstva, odnosno devet (9) dana rada za predsjednika Povjerenstva, a naknada će se isplatiti u visini od 720,00 kn neto po danu rada (ako prijavljeni stručnjak priloženom dokumentacijom dokaže više od 8 godina radnog iskustva), ili 560,00 kn neto po danu rada (ako prijavljeni stručnjak priloženom dokumentacijom dokaže  5 do 8 godina radnog iskustva), ili 400,00 kn neto po danu rada (ako prijavljeni stručnjak priloženom dokumentacijom dokaže manje od 5 godina radnog iskustva).

Agencija će podmiriti troškove prijevoza i, po potrebi, smještaja, proizašle iz ispunjavanja obveza iz članka II. ovoga Poziva, pod uvjetom da je udaljenost između prebivališta/prijavljenog boravišta stručnjaka i mjesta izvršavanja obveze najmanje 30 kilometara.

Uvjeti

V.

Kandidati za vanjskog vrednovatelja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, ili specijalistički diplomski stručni studij
 • Iskustvo rada u području osiguravanja kvalitete i/ili iskustvo rada u nastavi u obrazovanju odraslih.

VI.

Uz prijavu kandidati prilažu:

 • Preslike diploma o završenom školovanju
 • Životopis iz kojeg je vidljivo ispunjavanje uvjeta navedenih u točki 2. članka V. ovog Poziva.

Kandidati su u životopisu dužni navesti kontakt podatke za provjeru navoda iz životopisa (poslodavci, pravne ili fizičke osobe za koje su obavljali poslove na temelju ugovora o djelu i sl.). Agencija pridržava pravo provjeriti istinitost podataka iz životopisa.

Kriteriji

VII.

Procjenu pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za odabir stručnjaka vanjskih vrednovatelja ustanova za obrazovanje odraslih koje će imenovati ravnatelj iz reda zaposlenika Agencije.

Povjerenstvo za odabir stručnjaka vanjskih vrednovatelja ustanova za obrazovanje odraslih će, nakon što izvrši bodovanje prijava kandidata prema kriterijima navedenim u ovom članku, iste rangirati prema broju ostvarenih bodova, počevši od prijave koja je ostvarila najveći broj bodova nadalje.

Svi kandidati čije prijave zadovoljavaju uvjete iz članka 5. i koji su ostvarili najmanje 80 bodova bit će upisani u bazu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih. Upis kandidata u bazu stručnjaka ne obvezuje Agenciju na angažiranje stručnjaka.

Ako su prijave dva ili više kandidata ostvarile jednak broj bodova, odabrat će se onaj čija je prijava zaprimljena ranije.

KRITERIJ OBRAZLOŽENJE BODOVI

(max)

Iskustvo rada u sustavu obrazovanja odraslih i/ili znanstvenog rada u području obrazovanja odraslih 0 bodova-nema iskustva rada u sustavu obrazovanja odraslih i/ili znanstvenog rada u području obrazovanja odraslih 40 bodova
10 bodova-manje od 2 godine iskustva rada u sustavu obrazovanja odraslih i/ili znanstvenog rada u području obrazovanja odraslih
20 bodova- 2 i više, a manje od 5 godina iskustva rada u sustavu obrazovanja odraslih i/ili znanstvenog rada u području obrazovanja odraslih
30 bodova- 5 i više, a manje od 10 godina iskustva rada u sustavu obrazovanja odraslih i/ili znanstvenog rada u području obrazovanja odraslih
40 bodova- 10 i više godina iskustva rada u sustavu obrazovanja odraslih i/ili znanstvenog rada u području obrazovanja odraslih
Iskustvo rada u području osiguravanja kvalitete 0 bodova – nema iskustvo rada u području osiguravanja kvalitete 40 bodova
10 bodova-manje od 2 godine iskustva rada u području osiguravanja kvalitete
20 bodova-2 i više, a manje od 5 godina iskustva rada u području osiguravanja kvalitete
30 bodova- 5 i više, a manje od 10 godina iskustva rada u području osiguravanja kvalitete
40 bodova- 10 i više godina iskustva rada u području osiguravanja kvalitete
Iskustvo u području vanjskog vrednovanja 0 bodova- nema iskustvo u području vanjskog vrednovanja 40 bodova
20 bodova- manje od 2 godine iskustva u području vanjskog vrednovanja
30 bodova- 2 i više, a manje od 5 godina iskustva u području vanjskog vrednovanja
40 bodova- 5 i više godina iskustva u području vanjskog vrednovanja
Iskustvo rada u nastavi u obrazovanju odraslih 0 bodova- nema iskustvo rada u nastavi u obrazovanju odraslih 40 bodova
20 bodova-manje od 2 godine iskustva rada u nastavi u obrazovanju odraslih
30 bodova- 2 i više, a manje od 5 godina iskustva rada u nastavi u obrazovanju odraslih
40 bodova- 5 i više godina iskustva rada  u nastavi u obrazovanju odraslih
UKUPNO (max): 160 bodova

VIII.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za odabir stručnjaka vanjskih vrednovatelja ustanova za obrazovanje odraslih, ravnatelj Agencije donijet će Odluku o upisu stručnjaka u bazu stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih, u roku od 7 dana od isteka roka za dostavu prijava.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni na isti način i istovremeno.

Sprječavanje sukoba interesa

IX.

Svaki stručnjak koji bude imenovan u povjerenstvo za vrednovanje obavezan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da nije u sukobu interesa u odnosu na ustanove koje vrednuje.

Obrada  podataka

X.

Dostavom prijave i dokumentacije navedene u članku VI. ovoga Poziva, kandidati su suglasni da Agencija prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke navedene u prijavi i priloženoj dokumentaciji (ime i prezime, OIB, adresu e-pošte, kućnu ili poslovnu adresu, telefonski broj i ostalo).

Kandidati u svakom trenutku tijekom provedbe Projekta mogu zatražiti pristup svojim osobnim podatcima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade njihovih osobnih podataka, a imaju pravo i na podnošenje prigovora na obradu svojih osobnih podataka.

Kandidati u svakom trenutku mogu povući pristanak te tražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije zahtjeva za prestanak obrade.

Rok za dostavu prijava

XI.

Rok za dostavu prijava: 28. ožujka 2022. godine do 16:00 sati.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na e-adresu: andrea.kovacevic@asoo.hr

Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

                                                                                                         

       

                                                                                                  

Javni poziv možete preuzeti na linku; Javni poziv.