Prijeđite na glavni sadržaj

  PODIJELI SADRŽAJ

PREPORUKE/OKVIR ZA REALIZACIJU ISHODA UČENJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

  Datum objave: 14. listopada 2020.

Školska godina 2020./2021. započela je u ozračju pandemije koronavirusne bolesti (COVID-19) koja je izazvala neviđenu krizu na svim područjima ljudskog djelovanja. Pandemija je preobrazila i kontekst u kojem se provodi obrazovanje, ne samo zbog uporabe raznih platformi i potrebe da se uzmu u obzir i druge okolnosti od onih za koje su kurikulumi/nastavni programi izvorno dizajnirani, već i zato što su određena znanja i kompetencije potrebnije/relevantnije u trenutnoj situaciji.

U postojećim epidemiološkim okolnostima i s predviđenim modelima nastave kojima se predviđa pretežita provedba nastave uživo sa svrsishodnom dopunom nastavom na daljinu, treba težiti tome da svi učenici u strukovnim školama, u skladu sa svojim mogućnostima, postignu ishode učenja kroz nastavne sadržaje propisane pojedinim strukovnim kurikulumima/nastavnim programima kako bi im se omogućio uspješan prijelaz u novi razred, stjecanje potrebnih kompetencija za cjelovitost strukovne kvalifikacije/zanimanja te omogućio nastavak obrazovanja ili uspješno uključivanje u svijet rada.

Nastavno na Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 te Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo s početkom nastavne godine 2020./2021., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih tijekom rujna 2020. u suradnji sa županijskim/međužupanijskim stručnim vijećima izradila je preporuke/okvir za realizaciju ishoda učenja. Usprkos nastojanju da se ishodi učenja/nastavni sadržaji propisani za određeni razred ostvare u cijelosti, u postojećim epidemiološkim okolnostima koje se ne mogu potpuno predvidjeti, bilo je potrebno odrediti temeljne ishode učenja/nastavne sadržaja za strukovne nastavne predmete.

Kako bi se izvršile prilagodbe, u obzir su uzete karakteristike obrazovnih sektora, resursi i kapaciteti strukovnih škola, vodeći pritom računa i o mogućnostima učenika. Izvršena je prioritizacija i kontekstualizacija ishoda učenja/nastavnih sadržaja na temelju konsenzusa na razini pojedinih stručnih vijeća koji je, između ostalog, uključivao i element voljnosti članova stručnih vijeća da sudjeluju u ovome procesu. Također, ove prilagodbe dale su važnost vrijednostima i kompetencijama koje su došle do izražaja u trenutnoj situaciji: solidarnost, samoregulirano učenje, razvoj socijalno-emocionalnih vještina, briga o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih.

Ishodi učenja i nastavni sadržaji integrirani su u interdisciplinarne tematske skupove koji omogućavaju istodobno obrađivanje tema iz različitih nastavnih predmeta problemskim, projektnim ili istraživačkim metodama. Naglasak je stavljen na neovisnost i autonomiju nastavnika te udruženi pristup učenju, bilo da se radi o nastavnicima različitih nastavnih predmeta, bilo da je riječ o učenicima.

Isto tako, prilikom prilagođavanja ishoda učenja/nastavnih sadržaja razmotrene su potrebe učenika u pomoćnim zanimanjima te je i ovdje primijenjeno načelo interdisciplinarnosti.

 

Vježbe i praktična nastava

Iskustva tijekom online nastave u drugom polugodištu prošle školske godine dokazuju da je razvijanje strukovnih vještina u virtualnom okruženju otežano, a za većinu kvalifikacija i nemoguće. Izvođenje vježbi u školi i u svijetu rada stoga je prioritetno te je važno da se vježbe izvode od samog početka nastavne godine i kad god je to moguće, bez odgode koja je bila uobičajena da se ostvare ishodi učenja povezani s teorijskim znanjem potrebnim za izvođenje vježbi i praktičnog rada. Predlaže se integrirati stručno-teorijsku nastavu s praktičnom gdje god i kad god je to moguće uz kontinuiranu suradnju nastavnika.

 

Praćenje i vrednovanje

Za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenja i dalje vrijede Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih koje je ASOO objavio u travnju 2020., kao i Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Važno je još naglasiti da prikupljajući podatke o učenju svakog pojedinog učenika, nastavnici mogu pružiti kvalitetne povratne informacije, ali ujedno spoznati i učinkovitost svojih strategija poučavanja te ih prilagoditi potrebama svojih učenika. Preporuka je i razvijanje formativnih instrumenata ocjenjivanja i samovrednovanja koji olakšavaju suradnju među nastavnicima i učenicima u ocjenjivanju njihova napretka prema predviđenim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja (rubrike). Pri praćenju i vrednovanju valja voditi računa o:

  • pravovremenosti i korisnosti pružanja povratnih informacija učenicima,
  • praćenju učenja učenika i učinaka provedenih strategija učenja i poučavanja bez obzira u kojem modelu škola radi,
  • potrebi ulaganja dodatnih napora na identificiranju mehanizama koji osiguravaju jednakost u procesima ocjenjivanja.

Treba imati na umu da trenutno stanje utječe na različite aspekte učenja, vježbanja, pripremanja za provjeravanje uključujući dostupnost infrastrukture, pa čak i stanje i razvoj socijalno-emocionalnih vještina svakog pojedinog učenika.

 

Na kraju, preporuka je nastaviti s održavanjem sastanaka županijskih/međužupanijskih stručnih vijeća barem jednom mjesečno zbog ujednačavanja pristupa i dijeljenja primjera dobre prakse, posebno u dijelu izvođenja i vrednovanja učenja temeljenog na radu (škola, svijet rada). Cilj priloženih dokumenta nije ponuditi gotova rješenja, već skrenuti pažnju na drugačije mogućnosti za učenje i stvaranje prostora za inovativno učenje i poučavanje.

Želimo vam uspješnu školsku godinu 2020./2021. i stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja, preporuke te dijeljenje primjera dobre prakse!

 

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Tekstil i koža

Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Elektrotehnika i računalstvo

Graditeljstvo i geodezija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Turizam i ugostiteljstvo

Promet i logistika

Zdravstvo i socijalna skrb

Osobne, usluge zaštite i druge usluge