Natječaj

KLASA: 112-01/11-01/05
URBROJ: 332-01-00/1-11-1
Zagreb, 5. rujna 2011.
 
Na temelju članka 25. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. 115/10.), ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb, raspisuje
 
NATJEČAJ
 1. Stručni/a suradnik/ca  u međunarodnim programima u Odsjeku za međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke ;
 • jedna (1) godina radnog iskustva (ili pripravnik/ca s obvezom provedbe  šest (6) mjeseci pripravničkog staža);
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu.
 
 1. Voditelj/ica Odsjeka za planiranje, pripremu i koordinaciju projekata – 1 izvršitelj/ica na            neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke ;
 • dvije (2) godine radnog iskustva na međunarodnim projektima;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu.
 
 1. Stručni/a suradnik/ca za planiranje projekata u Odsjeku za planiranje, pripremu i koordinaciju projekata – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke ;
 • jedna (1) godina radnog iskustva (ili pripravnik/ca s obvezom provedbe  šest (6) mjeseci pripravničkog staža);
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu.
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 3. dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice)
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su priložiti  riješenje ili potvrdeu o priznatom statusu, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o tome na koji im je način prestala služba kod prethodnog poslodavca.
Prijave na natječaj s dokazima podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 37b, s naznakom „Za natječaj-ne otvaraj“ (potrebno je upisati redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obavješteni na isti način i u istom roku.