Natječaj

KLASA: 112-01/11-01/04
URBROJ: 332/1-02-00/3-11-1
Zagreb, 28. lipnja 2011.
 
Na temelju članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. 115/10.), ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb, raspisuje
 
NATJEČAJ
 1. Viši/a unutarnji/a revizor/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
 • četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • stručna ovlast ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije (ili bez ovlasti ministra financija, uz obvezu stjecanja ovlasti u roku od godine dana);
 • aktivno znanje engleskoga jezika;
 • znanje rada na računalu.
 
 1. Viši/a stručni/a savjetnik/ca za elektrotehniku i računalstvo – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke sa završenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem;
 • četiri (4) godine radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • poznavanje rada na računalu.
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (ovjereni preslik diplome)
 3. dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice)
 4. originalno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 5. za radno mjesto pod  točkom 1. –  stručnu ovlast ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije ako je kandidat posjeduje (preslik).
 
Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su priložiti original rješenja ili potvrde o priznatome statusu, dokaz o nezaposlenosti i dokaz o tome na koji im je način prestala služba kod prethodnoga poslodavca.
Prijave na natječaj s dokazima podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 37b, s naznakom „Za natječaj - ne otvaraj“ (potrebno je upisati redni broj i naziv radnoga mjesta za koje se podnosi prijava). Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se razmatrati. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se  vraća na pisani zahtjev kandidata.
Sve obavijesti glede ovoga natječaja možete dobiti u Odsjeku za pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala na brojeve telefona: 01/62 74 661 i 01/61 26 729.