Agencija za obrazovanje odraslih predložila svoj projekt u sklopu IPA IV. komponenete

Agencija za obrazovanje odraslih u sklopu IV. komponenete IPA-e - OP Razvoj ljudskih potencijala, predložila je svoj projekt koji bi trebao pomoći odraslim osobama u lakšem pristupu i većoj konkurentnosti na tržištu rada.

Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) novi je EU instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. - 2013., koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Program IPA sastoji se od pet komponenata:

  • Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
  • Pogranična suradnja
  • Regionalni razvitak
  • Razvitak ljudskih potencijala
  • Ruralni razvitak

Osnovni su ciljevi programa pomoć državama kandidatkinjama (Hrvatska, Makedonija, Turska) i državama potencijalnim kandidatkinjama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija) u njihovu usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje strukturnih fondova.

Republika Hrvatska korisnica je IPA programa, i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU.

Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF), a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.