Odluka o izboru dobitnika nagrade "Maslačak znanja"za postignuća u učenju odraslih osoba


KLASA: 060-01/19-01/01
URBROJ: 332-06-02/2-19-07
Zagreb, 22. srpnja 2019.
 
Na temelju članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Odluke o dodjeli nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba (KLASA: 060-01/19-01/01,
URBROJ: 332-06-02/2-19-01) od 1. srpnja 2019., a na prijedlog Povjerenstva za izbor dobitnika nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba, ravnatelj Agencije, donosi

                                               
                                              O D L U K U
 
 
o izboru dobitnika nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba

 
                                                     I.
 
Dobitnici nagrade „Maslačak znanja“ za 2019. godinu su:
 
  1. Mario Bereković
  2. Matija Cetinić - Frankos
  3. Barbara Karaga
 
           
                                                      II.

 
Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera od 7.000,00 kn za pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika.

 
                                                      III.
 
Nagrada će biti dodijeljena na svečanom otvorenju Tjedna cjeloživotnog učenja 30. rujna 2019. u Varaždinu.


                                                      IV.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                        v. d. ravnatelja
 
                                                                                            Mile Živčić