Javni poziv za koordinatore i članove radnih skupine za razvoj tehničkog opisa disciplina i zadataka za novi model natjecanja

KLASA: 030-08/18-02/24
URBROJ: 332-07-01/6-18-01
Zagreb, 15. lipnja 2018.
 
Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729), ravnatelj Mile Živčić, dana 15. lipnja 2018. godine, upućuje sljedeći
 
JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za koordinatore i članove radnih skupina za razvoj tehničkog opisa disciplina i zadataka za natjecanja u sklopu ESF-ova projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“
 
Opis projekta

Strukovna natjecanja prepoznata su na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini kao važan mehanizam promocije izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja. Namjera je projekta jačanjem i promocijom strukovnih natjecanja i vještina, odnosno važnosti učeničkih kompetencija, povećati privlačnost i društveni ugled strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Kroz projekt će se razviti i uvesti novi model natjecanja i smotri učenika strukovnih škola. U okviru novoga modela, natjecanja i smotre će se provoditi temeljem tehničkog opisa discipline te modela zadatka za svaku disciplinu.
Ciljevi predviđeni projektom u skladu su sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN, 124/14), mjera 6.3.) te, posebice, s prioritetima i mjerama Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020. (Prioritet 3.: Promicanje izvrsnosti, privlačnosti i uključivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mjera 3.1.: Promocija vještina učenika strukovnih programa, modernizacija i promicanje strukovnog obrazovanja i vještina). Programom je predviđeno uvođenje novoga modela natjecanja i smotri do 2019. godine.
 
 
Zadaće, sastav i struktura te obveze i predviđeni rad radnih skupina

Glavna zadaća radnih skupina je razvoj tehničkog opisa discipline, modela zadatka te dva dodatna modula koji svaki čini 30 % zadatka, a iz kojih će se formirati konačni zadatak za natjecanja za svaku disciplinu.
U svom radu služit će se dokumentima Novi model natjecanja učenika strukovnih škola, predlošcima tehničkog opisa discipline te modela zadatka koje će Agencija razviti u okviru istoga projekta.
 

Svaka radna skupina u pravilu će imati četiri (4) člana, i to:
- jednog (1) koordinatora/icu iz reda nastavnika strukovnih predmeta koji su relevantni za disciplinu
- jednog (1) člana iz reda nastavnika strukovnih predmeta koji su relevantni za disciplinu
- jednog (1) člana iz reda nastavnog osoblja visokih učilišta koja su srodna podsektoru u kojemu je disciplina i
- jednog (1) predstavnika poslodavaca iz tvrtke koja koristi kompetencije i tehnologiju koje su pokrivene disciplinom.
U slučaju kada disciplina nije povezana s četverogodišnjim ili petogodišnjim strukovnim kurikulumom, umjesto jednoga (1) člana iz reda nastavnika visokih učilišta imenovat će se dva (2) člana iz reda nastavnika strukovnih predmeta koji su relevantni za disciplinu.

Ovim Pozivom osnovat će se ukupno 45 radnih skupina za 45 disciplina, i to:
 

Temeljne zadaće koordinatora radnih skupina su:
 • sudjelovanje na usavršavanju u organizaciji ASOO-a
 • koordinacija rada te metodološko vođenje radne skupine u dogovoru s predstavnikom Agencije, a temeljem provedenog usavršavanja
 • sudjelovanje na svim sastancima radne skupine
 • dogovaranje sastanaka, obavještavanje članova skupine, dostavljanje i prikupljanje dokumenata, vođenje zapisnika
 • koordiniranje s predstavnikom Agencije oko administrativnih i logističkih zahtjeva za organizaciju sastanka (najam prostora, usluge prehrane, prijevoz članova itd.)
 • prikupljanje i kontrola ispravnosti svih administrativnih dokumenata (suglasnosti za izradu ugovora, putni nalozi ili zahtjevi za refundaciju, Obrazac 1 i Obrazac 2, potpisne liste itd.) od članova skupine te njihova dostava Agenciji
 • suradnja i komunikacija s drugim koordinatorima radnih skupina
 • suradnja na dokumentima u virtualnom okruženju te sudjelovanje u online sastancima
 • objedinjavanje konačnog prijedloga tehničkog opisa discipline, modela zadatka te dva dodatna modula zadataka
 • izrada konačnog detaljnog izvješća o obavljenim poslovima.
Temeljne zadaće članova radnih skupina su:
 • sudjelovanje na sastancima radne skupine
 • suradnja i aktivna komunikacija s koordinatorom radne skupine
 • pravodobno popunjavanje i dostava koordinatoru svih traženih administrativnih dokumenata (suglasnosti za izradu ugovora, putni nalozi ili zahtjevi za refundaciju, Obrazac 1 i Obrazac 2, potpisne liste itd.)
 • suradnja i komunikacija s drugim članovima radne skupine
 • suradnja na dokumentima u virtualnom okruženju te sudjelovanje u online sastancima
 • izrada tehničkog opisa discipline, modela zadatka te dva dodatna modula zadataka.
 
Uvjeti

Kandidati za koordinatora radnih skupina moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, ili specijalistički i diplomski stručni studij odgovarajuće struke
2) najmanje deset godina relevantnog iskustva u području strukovnog obrazovanja stečenih radom u ustanovama za strukovno obrazovanje i/ili radom u nastavi, i/ili u istraživanjima u odgoju i obrazovanju, i/ili sudjelovanjem u razvojnim projektima i aktivnostima usmjerenima na unapređivanje odgojno-obrazovnoga sustava, i/ili iskustvo na nacionalnim i/ili međunarodnim projektima (može uključivati, ali nije ograničeno na: rad u radnim skupinama, izrada kompleksnih stručnih pisanih materijala (priručnici, smjernice, studije, analize itd.); vođenje prikupljanja podataka, vođenje postupaka kvalitativne analize; koordinacija i rad na projektima; izlaganje na konferencijama i radionicama te priprema popratnih materijala; izrada izvještaja i sl.)
3) poznavanje engleskoga jezika (minimalno A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
4) iskustvo u pripremanju i provedbi natjecanja učenika strukovnih škola.
 
Kandidati za člana radnih skupina iz reda nastavnika strukovnih predmeta moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, ili specijalistički i diplomski stručni studij odgovarajuće struke
2) više od pet godina relevantnog iskustva u području strukovnog obrazovanja stečenih radom u ustanovama za strukovno obrazovanje i/ili radom u nastavi, i/ili u istraživanjima u odgoju i obrazovanju, i/ili sudjelovanjem u razvojnim projektima i aktivnostima usmjerenima na unapređivanje odgojno-obrazovnog sustava, i/ili iskustvo na nacionalnim i/ili međunarodnim projektima (može uključivati, ali nije ograničeno na: rad u radnim skupinama, izrada kompleksnih stručnih pisanih materijala (priručnici, smjernice, studije, analize itd.); vođenje prikupljanja podataka, vođenje postupaka kvalitativne analize; koordinacija i rad na projektima; izlaganje na konferencijama i radionicama te priprema popratnih materijala; izrada izvještaja i sl.)
3) iskustvo u pripremanju i provedbi natjecanja učenika strukovnih škola
4) priprema učenika i sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima smatrat će se prednošću.
 
Kandidati za člana radnih skupina iz reda nastavnog osoblja visokih učilišta moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1) uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visokog učilišta odgovarajuće struke, što potvrđuju Rješenjem o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno, suradničko ili stručno zvanje i Ugovorom o radu s obrazovnom ustanovom
3) iskustvo u pripremanju i provedbi natjecanja učenika strukovnih škola smatrat će se prednošću
4) dodatno se vrednuje iskustvo u razvoju i/ili vrednovanju studijskih programa, što se dokazuje odgovarajućom potvrdom o sudjelovanju u povjerenstvima ili radnim skupinama za razvoj, ili vrednovanje studijskih programa.
 
Kandidati za člana radnih skupina iz reda poslodavaca moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1) najmanje pet godina relevantnog radnog iskustva u tvrtki/kama koja/e koristi/e kompetencije i tehnologije koje su pokrivene disciplinom
2) iskustvo u pripremanju i provedbi natjecanja učenika strukovnih škola smatrat će se prednošću.
 
Jedan kandidat može se javiti samo za jedno mjesto koordinatora. Jedan kandidat može se javiti i biti odabran za člana najviše tri radne skupine. Ako se osoba kandidira za članstvo u više radnih skupina, prijavu i nužne dokumente šalje za svaku radnu skupinu zasebno.
 
Uz pisanu prijavu kandidati prilažu:
 • životopis (poželjno u Europass  formatu, potpisan) u kojemu će biti vidljivo iskustvo navedeno u točkama X. - XIII. ovoga Poziva
 • elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrdu poslodavca o zaposlenju
 • kratko motivacijsko pismo (do 2 000 znakova bez razmaka) kojim će obrazložiti razloge za prijavu i viđenje osobnoga doprinosa radu radne skupine te izradi dokumenata
 • za nastavnike strukovnih predmeta i visokih učilišta suglasnost ravnatelja ili čelne osobe ustanove u kojoj rade za sudjelovanje u radu radne skupine .
Rok za dostavu prijave: 29. lipnja 2018. godine u 16:00 sati.

Cjeloviti tekst poziva možete pronaći na sljedećoj poveznici.