NATJEČAJ za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

KLASA: 112-01/15-03/04
URBROJ: 332-02-02/2-15-02
Zagreb, 16. studenoga 2015.
 
 
Na temelju čl. 7. Pravilnika o radu, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta
 
 
ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA
1.    Načelnik/ca Odjela – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto pod 1.:
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajućega smjera;
-          pet (5) godina radnog iskustva;
-          položen državni stručni ispit;
-          poznavanje rada na osobnome računalu.
 
 
ODJEL ZA RAZVOJ I OSIGURAVANJE KVALITETE SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA
 
 
Odsjek za kurikulum
2.    Viši/a stručni/a savjetnik/ca za zdravstvo i socijalnu skrb - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
3.    Viši/a stručni/a savjetnik/ca za osobne,  usluge zaštite i druge usluge - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
4.    Viši/a stručni/a savjetnik/ca za šumarstvo, preradu i obradu drva - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
5.    Viši/a stručni/a savjetnik/ca za učenike s teškoćama - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti za radna mjesta pod  2., 3., 4. i 5.:
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke sa završenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem;
-          četiri (4) godine radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovnim ustanovama;
-          poznavanje  rada na osobnome računalu.
 
 
 
 
ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I PROJEKTE
 
Odsjek za provedbu projekata
 
6.    Stručni/a savjetnik/ca za provedbu projekata - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto pod 6.:
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke;
-          tri (3)  godine radnog iskustva u struci;
-          aktivno znanje engleskoga jezika;
-          poznavanje  rada na osobnome računalu.
 
7.    Stručni/a suradnik/ca za provedbu projekata - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto pod  7.: 
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke ;
-          jedna (1) godina radnog iskustva (ili pripravnik/ca s obvezom provedbe dvanaest (12) mjeseci pripravničkoga staža);
-          aktivno znanje engleskoga jezika;
-          poznavanje  rada na osobnome računalu.
 
 
ODJEL ZA RAZVOJ I OSIGURAVANJE KVALITETE SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH
 
 
Odsjek za programe, stručni nadzor i usavršavanje
 
8.    Stručni/a suradnik/ca za programe - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti za radno mjesto pod  8.: 
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke sa završenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem;
-          jedna (1) godina radnog iskustva (ili pripravnik/ca s obvezom provedbe dvanaest (12) mjeseci pripravničkoga staža);
-          znanje rada na osobnome računalu.
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN, br. 93/14.).
S izabranim kandidatima/kinjama za radna mjesta pod 6. i 7. sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest (6) mjeseci.
U prijavi na natječaj potrebno je  navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), broj radnoga mjesta na koje se prijavljuje, a ako se prijavljuje na više radnih mjesta, dovoljno je prijavu i sve  tražene priloge dostaviti u jednome primjerku.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
1.    životopis
2.    dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
3.    dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrdu dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i vremenskom razdoblju u kojem su oni obavljani)
4.    preslik domovnice
5.    uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
6.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu za kandidate/kinje  koji/e se prijavljuju za radno mjesto pod brojem 1.)
7.    dokaz  o znanju engleskoga jezika (preslik indeksa ili potvrde za kandidate/kinje koji/e se prijavljuju za radna mjesta pod 6. i 7.).
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati/kinje koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa dužni su prije sklapanja pisanog ugovora na uvid dostaviti originalne dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji ili drugoga posebnog zakona, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti original rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, dokaz da je nezaposlen/a te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjega poslodavca.
Navedeni/a kandidat/kinja ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 37b, s naznakom „Za natječaj - ne otvaraj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku.