Informacije o projektu

O projektu

Do kraja slijedeće godine ovaj će projekt izgrađivati sveobuhvatne kapacitete ASOO na svim razinama organizacije kroz:
 • Strateško planiranje, uključujući upravljanje promjenom;
 • Operativno planiranje – uspostavljajući ažurirane godišnje ciljeve u smislu radnog učinka koji bi trebao ostvariti svaki od relevantnih odjela;
 • Dalji razvoj specifičnih usluga/aktivnosti ASOO, posebice kroz razvoj i provedbu novih projekata;
 • Funkcionalnu potporu – pružajući učinkovitu potporu strukovnim školama i ustanovama koje se bave obrazovanjem odraslih, te lokalnim vlastima koje također sudjeluju u upravljanju područjem obrazovanja;
 • Izradu programa za razvoj upravljanja i unaprjeđenja radnog učinka.
Projekt će osigurati dva široka ulazna elementa za izgradnju kapaciteta na institucionalnoj i na razini radnog učinka zaposlenih. Svaki od njih ima vlastitu skupinu očekivanih rezultata, a provoditi će se paralelno u cilju kontinuirane nadogradnje na ostvarene rezultate i integracije svih rezultata u međusobnoj sinergiji.      
 
Komponenta 1 – Pregled i unaprjeđenje organizacijskih i institucionalnih procedura i politika te procedura i politika za upravljanje ljudskim potencijalima u ASOO 

Svrha ove komponente je u suradnji sa ASOO osmisliti najprimjereniju strategiju, strukturu i politike koje će odražavati njezinu ulogu i odgovornosti.
 
Pristup je pomoći u razvoju ključnih aspekata kroz procese strateškog planiranja, operativnog planiranja i izradu akcijskog plana zajedno sa upravljačkom strukturom i zaposlenima u ASOO. Osnovna analiza procjene utjecaja će ispitati odnos ASOO sa drugim važnim dionicima i uputiti na ključna pitanja o komunikaciji i suradnji koja moraju biti riješena kako bi ASOO u potpunosti ostvarila svoje ciljeve. Unutarnji i vanjski elementi koji utječu na njezino djelovanje će biti klasificirani i analizirani.
Ključna svrha komponente 1 je unaprijediti strukture i procese kako bi organizacija na učinkovit način ostvarila svoju misiju, ciljeve i svrhu. Intervencije za institucionalnu izgradnju kapaciteta za cilj imaju glavna područja razvoja ljudskih potencijala i organizacijskog razvoja. Na području ljudskih potencijala, prijenos strategijskih ciljeva u format operativnog planiranja u kombinaciji sa funkcionalnim planiranjem i strukturnom reformom ima za cilj osigurati infrastrukturu, planove, ciljeve i indikatore za unaprjeđenje rada ASOO. 

Savjetovanje na području organizacijskog razvoja ima za cilj interne upravljačke strukture; istraživanje i razvoj kapaciteta, bolje razumijevanje upravljanja projektnim ciklusom i formulacije koncepata kompleksnih projekata, uspostavu internih procedura za osiguranje kvalitete, upravljanje vanjskim odnosima ASOO na EU i nacionalnoj razini, i internu komunikaciju.
Uvođenje i prijenos dobre prakse kao i poznavanje rada i aktivnosti[1] su multidisciplinarna pitanja na kojima će se raditi tijekom cjelokupnog trajanja savjetovanja. Konzultant će dati i relevantne preporuke za institucionalne, a gdje to bude potrebno, i zakonske promjene u cilju unaprjeđenja kapaciteta ASOO.
Komponenta 1 projekta će unaprijediti institucionalne strukture i procese kako bi organizacija mogla na učinkovit način ostvariti svoju misiju i ciljeve te se nositi sa izazovima sustava strukovnog obrazovanja na održiv način. Izgradnja institucionalnih kapaciteta uključuje slijedeća glavna područja:  
 • Razvoj ljudskih potencijala – proces planiranja o tome na koji način učinkovito opremiti svakog od zaposlenih razumijevanjem, vještinama i pristupom informacijama, znanju i osposobljavanju što će im pomoći da uspješno rade;  
 • Organizacijski razvoj – izrada internih upravljačkih struktura, procesa i procedura, uključujući upravljanje vanjskim odnosima između ASOO, drugih institucija (i javnih i privatnih) te krajnjih korisnika;
 • Predložene institucionalne i, gdje to bude moguće, zakonske promjene koje će omogućiti ASOO da unaprijedi svoje kapacitete (poput izmjena ASOO statuta i/ili drugih zakonskih odredbi/podzakonskih akata).
Očekivani rezultati
 • Uloga i relevantne organizacijske i upravljačke aktivnosti ASOO jasno su uključene u postojeće/buduće faze u reformi sustava strukovnog obrazovanja.
 • Horizontalno upravljanje ljudskim potencijalima i mehanizmima za osiguranje interne kvalitete u ASOO su ojačani.
 • Kapaciteti ASOO za ciljano umrežavanje i sveobuhvatan analitički rad u skladu s mandatom su unaprijeđeni.
 • Sustavne prilagodbe postojećih mehanizama za međunarodnu suradnju ASOO, uključujući učinkovit razvoj kvalitetnih projektnih prijedloga u skladu s različitim zahtjevima EU, bilateralnih/drugih međunarodnih donatorskih programa su ojačane.
 • Interni mehanizmi za razmjenu znanja i vještina među zaposlenima ASOO su unaprijeđeni.

Komponenta 2 – Sveobuhvatno jačanje kapaciteta zaposlenih u ASOO

Svrha

Kao organizacija koja ima mandat modernizirati sustav strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ASOO treba visoko osposobljenu radnu snagu koja posjeduje najnovije vještine potrebne za ispunjavanje njezinih funkcija. Tu nije riječ o jednokratnim potrebama ASOO jer će Agencija morati kontinuirano ići u korak s razvojem najnovijih tehnologija u osposobljavanju. Stoga je neophodno baviti se ne samo trenutnim potrebama već i uspostaviti samoodrživ sustav koji će pomoći kontinuiranoj obnovi zaposlenih u Agenciji u smislu njihovih potreba za osposobljavanjem i aktivnostima pomoću kojih će te potrebe biti zadovoljene. Cilj ove komponente je osmisliti sustav, identificirati potrebe za programima osposobljavanja i razviti kapacitete zaposlenih u ASOO.   

Pristup  će biti razviti sustav procjene radnog učinka zaposlenih i povezati ga s opisom radnih mjesta i planom osposobljavanja. Procjena radnog učinka je sustavan način pregleda i ocjene radnog učinka zaposlenih u određenom razdoblju te planiranje njihove budućnosti. To će unaprijediti učinkovitost zaposlenih pomažući im da identificiraju svoje snage i slabosti i isprave nedostatke u svome znanju i vještinama koje su im potrebne za ispunjavanje njihovih osnovnih zadaća. Sustav će im također pomoći osmisliti prilagođene programe osposobljavanja kojima će se zadovoljiti sadašnje i buduće potrebe zaposlenih. Najvažnije od svega je što će povezivanjem sustava sa strateškim ciljevima ASOO zaposleni kroz osposobljavanje usvojiti vještine koje su im potrebne za ostvarivanje tih ciljeva.
Provedbom Komponente 2, očekuje se da će projekt pomoći popuniti specifične nedostatke u znanju i vještinama zaposlenih koje su im potrebne za u ispunjavanju njihovnih osnovnih zadaća. Konzultant će provesti sveobuhvatnu analizu potreba za osposobljavanjem i učenjem (TLNA) u svakoj od organizacijskih jedinica kako bi osmislio učinkovite aktivnosti osposobljavanja koje se neće preklapati sa već ostvarenim rezultatima CARDS VET programa, odnosno predviđenim rezultatima IPA projekata (uključujući analizu potreba za učenjem TNA predviđenu u okviru projekta „Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma“). Ovoj komponenti dodijeljen je značajan broj dana po osobi. Predviđeno je da će slijedeći rezultate TLNA zaposlenima u Agenciji biti pruženo osposobljavanje kojim će steći odgovarajuće vještine i znanje čime će modernizirati i unaprijediti razinu svoga radnog učinka.   
U tu svrhu će biti izrađen program razvoja upravljačke strukture kojim će se nadograditi postojeće vještine voditelja i biti im pružena potpora u uspostavi i izgradnji nove organizacije. Štoviše, organizirati ćemo najmanje dva kruga osposobljavanja koji će biti dijelom programa osposobljavanja i razvoja niza vještina. Svi zaposleni u Agenciji će imati pristup ovim osposobljavanjima koja će se potom ocjenjivati. Pristup koji ćemo koristiti ide u smjeru razvoja ASOO kao organizacije temeljene na znanju sa radnim aktivnostima koje se sastoje od stjecanja znanja, osmišljavanja (planiranja, organiziranja, upravljanja višemedijskim materijalima i njegova stvaranja), odlučivanja (formuliranja, analize i odabira), i komunikacije (predstavljanja, uvjeravanja i motiviranja). Rad će primarno biti organiziran kroz projekte i vrste procesa i procedura koje će to odražavati. Aktivnosti mogu imati koristi od rješenja i potpore temeljene na informacijskim tehnologijama što će i biti predloženo na odgovarajućim mjestima.

Očekivani rezultati:
 • Specifična znanja i vještine zaposlenih u ASOO i (u odgovarajućim situacijama) ključnih dionika u područjima relevantnim za provedbu osnovnih zadaća ASOO su unaprijeđene.
 • Uveden je i testiran učinkovit sustav informacijske tehnologije za osposobljavanje kroz rad za zaposlenike. Sustav je izgrađen na postojećim strukturama za osposobljavanje kroz rad i načinjena su konkretna poboljšanja na osnovu rezultata isporučenih kroz Komponentu 1 ovoga projekta. 
Završna faza

Ova je faza posvećena odgovarajućem zaključenju i finalizaciji projekta. Neophodni preduvjeti naše „izlazne strategije“ biti će postavljeni na početku projekta i uključuju slijedeće: redovito i sustavno planiranje i praćenje napretka projekta; cjelovito i sustavno dokumentiranje i arhiviranje projektnih isporučevina, i kontinuirana komunikacija sa dionicima projekta.
Kako bi se postigla najveća korist za organizaciju, cijelim će se područjem izgradnje kapaciteta baviti na holistički način kako bi svi elementi bili međusobno komplementarni i davali jedan drugom dodatnu vrijednost. Održivost korisnosti će se osigurati dodatnim skupom preporuka, propisa, priručnika, vodiča, skupova alata, materijalima pripremljenim za osposobljavanje i izvješćima sa studijskih posjeta koji će se zajedno koristiti kao pomoć u razvoju po završetku projekta čime će se dati doprinos procesu razvoja ASOO u istinsku „organizaciju koja uči“.     


[1] stjecanje znanja, izrada, odlučivanje, i komunikacija.