Poziv na iskaz interesa

Poziv na iskaz interesa za prijavu u bazu ocjenjivača/ica projektnih sažetaka i prijava pristiglih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu IV. komponente programa IPA

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao tijelo odgovorno za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala  objavljuje poziv na iskaz interesa za prijavu u bazu ocjenjivača/ica projektnih sažetaka i prijava pristiglih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu IV. komponente programa IPA.

Unutar Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala u 2011. godini bit će objavljeno devet natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava, koji se financiraju sredstvima Europske unije kroz IV. komponentu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Bespovratna sredstva dodjeljuju se projektima iz područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja.

Cilj ovog poziva je odabir ocjenjivača/ica koji/e će sudjelovati u ocjenjivanju projektnih sažetaka i/ili prijava  pristiglih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava. Ocjenjivačem/icom se smatra osoba koja dobro poznaje područje pokriveno pojedinom dodjelom bespovratnih sredstava, a kojeg/u provedbeno tijelo angažira u svrhu ocjenjivanja prijava za dodjelu bespovratnih sredstava, koristeći se objavljenim obrascima za ocjenjivanje.

Ocjenjivači/ice se mogu prijaviti za tri podliste s obzirom na dosadašnje stručno/sektorsko iskustvo:
a) podlista iz područja obrazovanja;
b) podlista iz područja rada i zapošljavanja;
c) podlista iz područja socijalne uključenosti

Jedan/na ocjenjivač/ica može se prijaviti na više podlista, ali u tom slučaju dužan/na je ispuniti i dostaviti zasebne prijave.

Kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na ovaj poziv moraju zadovoljavati sljedeće opće uvjete:

Opći uvjeti:
 Kandidat/kinja je fizička osoba;
 Poznavanje procedure prema Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama (PRAG)  i/ili iskustvo u provedbi i upravljanju projektima financiranim sredstvima Europske unije;
 Vrlo dobro znanje hrvatskog i engleskog jezika:
 Znanje i/ili radno iskustvo u području/sektoru podliste za koju se prijavljuju.


Kandidati/kinje koji/e zadovoljavaju opće uvjete biti će rangirani na osnovi specifičnih uvjeta:

Specifični uvjeti:

 Iskustvo u provedbi i/ili pisanju projekata;
 Iskustvo u ocjenjivanju ponuda na natječaje financirane sredstvima EU;
 Poznavanje strateških dokumenata i politika;
 Poznavanje važećeg zakonskog okvira;
 Poznavanje postojećih sektorskih metodologija;
 Poznavanje ključnih institucija i njihovog djelokruga rada unutar sektora.


Opis posla ocjenjivača/ice:

Ocjenjivači/ce će obavljati sljedeće poslove:
 ocjenjivanje projektnog sažetka (Concept Note);
 ocjenjivanje prijave (Full Aplication Form);

Detaljan opis posla ocjenjivača/ice bit će definiran ugovorom.

Napomena: Prijava kandidata/kinja na poziv na iskaz interesa ne obvezuje niti jednu stranu na sklapanje ugovora.

Ocjenjivačima/cama će za svaki natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava biti osigurano upoznavanje s bitnim segmentima natječaja u formi sastanka, koja je obvezna za svakog ocjenjivača/icu, a biti će dogovorena u suradnji s Provedbenim tijelom.


Način odabira kandidata/kinja za pojedine natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava:

Sve pristigle ponude ocjenjivat će se prema uvjetima navedenim u ovom pozivu. Sve ponude razmatrat će Odbor za odabir ocjenjivača/ica koji će činiti predstavnici/ce Operativne strukture Razvoj ljudskih potencijala, a kojeg će uspostaviti Ministarstvo gospodarstva, rada  i poduzetništva. Operativna struktura sastoji se od pet tijela uključenih u programiranje i provedbu Operativnog programa razvoj ljudskih potencijala:
• Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva, Uprava za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti (tijelo odgovorno za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala; tijelo odgovorno za prioritete/mjere iz područja zapošljavanja);

• Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za socijalnu skrb, Odjel za pripremu i provedbu programa EU (tijelo odgovorno za prioritete/mjere iz područja socijalnog uključivanja);
• Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Uprava za srednje obrazovanje, Odjel za cjeloživotno učenje i EU fondove (tijelo odgovorno za prioritete/mjere iz područja obrazovanja);
• Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje EU programa (provedbeno tijelo za područje obrazovanja);
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU (provedbeno tijelo za područja zapošljavanja, socijalnog uključivanja i tehničku pomoć).

Svakom ocjenjivaču/ici biti će dodijeljen određen broj bodova prema kojem će ih Odbor za odabir ocjenjivača/ica rangirati. Ukoliko u prijavi nije jasno navedeno ispunjavanje zatraženih uvjeta, Odbor može zatražiti dodatna objašnjenja. Svi kandidati koje ispunjavaju zatražene opće uvjete bit će pozvani na razgovor.

Odbor za odabir ocjenjivača nakon provedenog postupka odabira, proslijedit će svoje preporuke tijelima nadležnim za prioritet/mjeru, koja će predložiti ocjenjivače/ice za svaku dodjelu bespovratnih sredstava. Predložene ocjenjivače/ice prije potpisivanja ugovora odobrava Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Provedbena tijela IV. komponente programa IPA će izravno pozivati odobrene ocjenjivače/ice prema dogovorenom redoslijedu na rang listi Odbora za područje za koje se natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava raspisuje.

Naknade:
Sa svakim/om ocjenjivačem/icom sklapat će se poseban ugovor temeljem kojega će primiti naknadu za svoj rad. Potpisivanjem ugovora, ocjenjivač/ica se obvezuje da će ocijeniti sve projektne sažetke i/ili prijave koje su mu/joj dodijeljene u zadanom vremenskom roku, te svoje ocjene i komentare prezentirati Odboru za ocjenjivanje. Iznos naknade za ocjenjivače/ice ovisit će o broju ocijenjenih projektnih sažetka i/ili prijava. Osnovica za određivanje naknade bit će ista za sve ocjenjivače/ice.

Nadalje, svaki/a ocjenjivač/ica potpisat će izjavu kojom izjavljuje da ni na koji način nije u sukobu interesa u odnosu na projektne sažetke/prijave i/ili prijavitelje koje je ocjenjivao/la. Ocjenjivač/ica će također potpisati izjavu  o povjerljivosti informacija i nepristranosti prilikom ocjenjivanja.


Kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na ovaj poziv trebaju dostaviti:
1. Popunjeni prijavni obrazac;
2. Životopis u Europass formatu na engleskom jeziku.


Prijava na natječaj:
Zainteresirani/e kandidati/kinje mole se podnijeti prijave na sljedeću adresu:


Za područje obrazovanja:
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti
Iskaz interesa za ocjenjivače iz područja obrazovanja
(NE OTVARATI)
Ul. grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Za područje rada, zapošljavanja i socijalne uključenosti:
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti
Iskaz interesa za ocjenjivače iz područja zapošljavanja i socijalne uključenosti
(NE OTVARATI)
Ul. grada Vukovara 78
10 000 Zagreb


Sve prijave moraju biti popunjene elektronski i potpisane.

PRIJAVNI OBRAZAC