O nama


ASOO DEFCO, Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije, osnovana je u rujnu 2007. godine s temeljnim ciljem osiguravanja učinkovite provedbe natječaja i projekata u području obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

U decentraliziranom sustavu upravljanja pretpristupnim programima pomoći Europske unije, DEFCO je imao ulogu Provedbenog tijela (Contracting Authority) IV. komponente programa IPA (Instrumenta pretpristupne pomoći) - Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. U razdoblju do 1. srpnja 2013. godine DEFCO je bio nadležan za objavu i provedbu natječaja, ugovaranje i praćenje provedbe projekata. Republika Hrvatska bila je korisnica IPA programa pomoći od 2007. godine sve do trenutka stupanja u članstvo EU.

Nakon 1. srpnja 2013. godine, ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, omogućen je pristup Europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF). Pet ključnih fondova zajedno doprinose gospodarskom razvoju zemalja članica Europske unije, u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. To su Europski socijalni fond (ESF), Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Kohezijski fond (CF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF).

Europski socijalni fond (ESF) kao glavni instrument Europske unije usmjeren je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU prilikom njihovog zapošljavanja. Namijenjen je smanjivanju razlika u prosperitetu i životnom standardu između zemalja članica EU i njihovih regija, te time doprinosi promicanju gospodarske i socijalne kohezije. Usmjeren je ka financiranju aktivnosti koje promiču zapošljavanje u EU te pomažu tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima. Također, namjena mu je i ulaganje u ljude, s fokusom na poboljšanje mogućnosti zaposlenja i obrazovanja diljem Europske unije. Za cilj ima poboljšati položaj najugroženijih stanovnika kojima prijeti siromaštvo.

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) za cilj ima ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteže između njezinih regija. Usmjeren je na infrastrukturne investicije, investicije u proizvodnji s ciljem otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. EFRR posebnu pažnju posvećuje  teritorijalnim karakteristikama. CIlj mu je i smanjenje gospodarskih, ekoloških i socijalnih problema u urbanim područjima, s posebnim fokusom na održivi urbani razvoj.

U Sustavu upravljanja i kontrole kojeg čini niz tijela sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2007.-2013. i 2014.-2020., DEFCO ima ulogu Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za neinfrastrukturne projekte u području obrazovanja, cjeloživotnog učenja i znanosti za Europski socijalni fond (ESF). 

Upravljačko tijelo za ESF u čijoj je nadležnosti provedba Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. i Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dok su za Posrednička tijela razine 1 (PT1) određeni Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo turizma.

Upravljačko tijelo za EFRR u čijoj je nadležnosti provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje ujedno ima i ulogu Koordinacijskog tijela za ESI fondove u Republici Hrvatskoj.

Pregled Tijela SUK-a možete pronaći u Prikazu 1 i 2 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni rast i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 15/2017).