Program IPA

Instrument pretpristupne pomoći (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) je program usmjeren da državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama pomogne u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU.  Pretpristupni program je uspostavljen za razdoblje od 2007. do 2013. godine te istovremeno zamjenjuje dotadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD i predstavio je kvalitetnu pripremu za korištenje današnjih strukturnih instrumenata. 
 
Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje za sve države korisnice iznosila je 11,468 milijarda eura. Od 2007. godine sve do ulaska u članstvo EU, Instrument je u cijelosti otvoren Hrvatskoj, a ukupna financijska vrijednost ove pomoći za Hrvatsku iznosila je 589,9 milijuna eura.
 
Osnovni ciljevi programa bili su pomoć u izgradnji institucija i vladavine prava, ljudskih prava, uključujući i temeljna prava, prava manjina, jednakost spolova i nediskriminaciju, administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i društveni razvoj, pomirenje i rekonstrukciju te regionalnu i prekograničnu suradnju. Program podupire i izgradnju institucionalnih sposobnosti u pripremama za korištenje fondova koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju kao državi članici Unije (strukturni fondovi i Kohezijski fond).

Program IPA činilo je pet komponenti:
  • IPA I Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
  • IPA II Prekogranična suradnja
  • IPA III Regionalni razvoj
  • IPA IV Razvoj ljudskih potencijala
  • IPA V Ruralni razvoj.
 
Međusobni odnosi Europske komisije i Vlade RH regulirani su Okvirnim sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice o pravilima za suradnju u svezi s financijskom pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
 
Za komponentu I. programa IPA (Pomoć u tranziciji i jačanje institucija) izrađen je godišnji nacionalni program, za komponente II. (Prekogranična suradnja) i V. (Ruralni razvoj) sedmogodišnji Operativni programi, a za komponente III. (Regionalni razvoj) i IV. (Razvoj ljudskih potencijala) trogodišnji Operativni programi. Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.
 
Komponenta IV. – Razvoj ljudskih potencijala
 
Jedinstveni dokument Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2011. predstavljao je programski okvir za korištenje sredstava u području zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti. Europska komisija usvojila je program 7. prosinca 2007. godine za trogodišnje razdoblje. Analiza stanja izrađena tijekom pripreme Operativnog programa ukazivala je na potrebu intenzivnog rada sa skupinama pogođenim visokom nezaposlenošću, zatim usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada i promicanje načela cjeloživotnog učenja te na potrebu provedbe posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada. Radi stvaranja novih i kvalitetniji radnih mjesta, program je od ključne važnosti za socijalnu i ekonomsku koheziju. IPA IV.  komponenta, kao preteča Europskog socijalnog fonda, značila je uz mogućnost sudjelovanja u strukturnim fondovima i mnogostruko veće iznose za zemlju članicu. 
 
Ciljevi Europskog socijalnog fonda su smanjenje razlika u životnom standardu i blagostanju u državama članicama Europske Unije i njihovih regija, te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije. Naglašava se promicanje zapošljavanja u EU, te pomoć europskim tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima, sljedećim djelovanjima:  

Sredstva se dijele u cijeloj Zajednici i u svim regijama, posebno u onima gdje gospodarski razvoj usporen.
Poboljšanje kvalitete života građana EU omogućavanjem njihovog stjecanja vještina i boljih mogućnosti zapošljavanja.
U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva za razdoblje od 2010.-2013. godine državama članicama EU dodijeljeno je 75 milijardi eura.