Okvir za djelovanje iz Belema

Šesta međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih, koja se održala u prosincu prošle godine u Belemu, u Brazilu, završila je usvajanjem finalnog dokumenta „Okvir za djelovanje iz Belema“ (Belem Framework for action) koji je dostupan na šest službenih jezika Ujedinjenih naroda na internetskim stranicama UNESCO-a.
Više od 1 500 sudionika iz 156 država usuglasilo se da „učenje i obrazovanje odraslih imaju kritičnu ulogu za odgovor na suvremene kulturne, gospodarske, političke i socijalne izazove“. U sklopu konferencije raspravljalo se o nizu tema koje su se odnosile na politike obrazovanja odraslih, upravljanje obrazovanjem odraslih, osiguranje kvalitete i procjenu ishoda učenja, sudjelovanje u obrazovanju odraslih i inkluziju, te financijske mehanizme. Posebna pozornost dana je pismenosti, kao ključnoj kompetenciji za cjeloživotno učenje, pri čemu je istaknuto da je pismenost „neodvojivi dio prava na obrazovanje“ te se poziva na „udvostručenje napora kako bi se do 2015. nepismenost umanjila za 50 % u odnosu na razinu iz 2000.“
Upozorava se na problem kronično preniske razine financiranja učenja i obrazovanja odraslih, te premale vrijednosti koja se njima pridaje. Posebno se naglašava manjak prilika za profesionalno osposobljavanje nastavnika u obrazovanju odraslih, te manjak nadzora, evaluacije i mehanizma koji bi davali povratne informacije.
Finalni dokument „Okvir za djelovanje iz Belema“ naglašava potrebu za jačom međunarodnom suradnjom u nizu područja, kao što su priznavanje kvalifikacija, dijeljenje inovativnih praksi, osiguranje kvalitete, upravljanje, pravičan pristup obrazovanju, potpora autohtonim jezicima i obrazovanje migranta. Također obavezuje države da povećaju ulaganja u obrazovanje mladih i odraslih na barem 6% BNP-a te se potiče stvaranje i unapređivanje novih i alternativnih mehanizma financiranja.

Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Prijave za IV. konferenciju za ravnatelje strukovnih škola više
  • Objavljeni su materijali sa 3. Dana strukovnih nastavnika više
  • Najava događanja: Treći Dani strukovnih nastavnika više
  • Iskaz interesa (pretprijave učenika) za natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. - produžen rok više
  • Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020. više