CARDS i ostali projekti

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je od svoga osnutka aktivno uključena u provedbu brojnih međunarodnih i bilateralnih projekata u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja:

CARDS 2002
CARDS 2003
CARDS 2004 | REZULTATI PROJEKTA
MATRA
SKILLS@WORK

Za sve dodatne informacije o međunarodnim projektima Agencije za strukovno obrazovanje možete poslati upite na adresu: euprojekti@aso.hr.

CARDS 2002 - "Strukovno obrazovanje i osposobljavanje: Modernizacija i izgradnja institucija"

Krajem 2006. god uspješno je završen CARDS 2002, projekt uz pomoć koga su izrađeni prijedlog sadržaja budućega zakona o strukovnom obrazovanju; Bijeli dokument, koji je dao osnovne smjernice razvoja sustava strukovnog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja; podrobne specifikacije za informacijski sustav za upravljanje strukovnim obrazovanjem – VETIS; izvršena je analiza tržišta rada te izrađen jedan prijedlog kvalifikacije.
U sklopu programa CARDS 2002 Agencija je osnovala Radnu skupinu za studiju tržišta rada. Zadaća joj je bila istražiti postojeće stanje na tržištu rada, predložiti nove obrazovne strukovne sektore (strukovna područja rada) sukladne potrebama suvremenoga tržišta rada te dogovoriti međuinstitucionalno izjednačavanja sektora i u nazivu i u sadržaju.  Tijekom svoga rada radna je skupina prikupila i analizirala sve dostupne informacije o demografskim trendovima (udjeli pučanstva različitih dobnih skupina); o nastavnim programima i učenicima (opis obrazovnih područja i programa za zanimanja, značajke učenika/polaznika i njihov protok); o tržištu rada (opis tržišta rada unutar svakog sektora, udio (ne)zaposlenih, tokovi radne snage) te o sustavu rada (glavna područja aktivnosti, ključna znanja, vještine i kompetencije, glavna tržišta, vrste poduzeća/kompanija, nedavne i predviđene promjene, nedostatci, propusti).
Nakon sustavnoga prikupljanja i raščlambe svih informacija, radna skupina u sklopu projekta CARDS 2002 je iznijela prijedlog novih obrazovnih sektora strukovnog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj. Agencija je prihvaćanjem tog prijedloga dotadašnja 32 obrazovna područja rada redefinirala u 14 novih obrazovnih strukovnih sektora, i to:
 1. Poljoprivreda, prehrana i veterina
 2. Šumarstvo, preradba i obradba drva
 3. Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
 4. Tekstil i koža
 5. Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje za medije
 6. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
 7. Elektrotehnika i računalstvo
 8. Graditeljstvo i geodezija
 9. Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
 10. Turizam i ugostiteljstvo
 11. Promet i logistika
 12. Zdravstvo i socijalna skrb
 13. Osobne, usluge zaštite i druge usluge
 14. Umjetnost
Agencija je u lipnju 2006. osnovala 13 sektorskih vijeća za 13 obrazovnih strukovnih sektora te imenovala njihove članove. Sektorska su vijeća počela s radom 1. srpnja 2006. god.  Projekt CARDS 2002 stručno je i materijalno pomogao njihovo osnivanje i rad.
 
CARDS 2003 - "Modernizacija škola za strukovno obrazovanje"
 
Krajem 2007. godine uspješno je završen projekt CARDS 2003 SOO „Modernizacija škola za strukovno obrazovanje“ (ugovoren iznos za komponentu 1 i 2 (service): 1.249.846,00 eura, a za komponentu 3 (grant): 3.076.542,03 (EC grant 2.660.674,64) eura ) u sklopu kojeg je izrađen Koncept-papir koji obuhvaća čitavu kvalifikacijsku strukturu nastavnika i stručnih suradnika. Izrađena je studija provedivosti kojom se istražilo gdje bi trebalo ustanoviti studij za strukovne nastavnike i stručne suradnike na razini visokog obrazovanja. Razvijen je spektar profila strukovnih nastavnika i stručnih suradnika te je razvijen ekvivalent modularnoga jednogodišnjeg studija za stručno osposobljavanje strukovnih nastavnika i stručnih suradnika prije službe (pre-service). Oblikovan je i sustav kontinuiranoga profesionalnog usavršavanja za strukovne nastavnike/stručne suradnike, utemeljen na procesu procjene osoblja, razvijen je potpuni skup obrazovnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja strukovnih nastavnika i stručnih suradnika te glavni moduli osposobljavanja. Osposobljena je skupina od 20-25 edukatora kako bi mogli provoditi stručno osposobljavanje nastavnika prije službe (pre-service) te skupina od 20- 25 edukatora kako bi mogli provoditi sustav kontinuiranoga profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja za strukovne nastavnike/stručne suradnike - utemeljen na sustavu procjene osoblja.

U sklopu Komponente 2 pregledana je studija o gospodarskim sektorima u Hrvatskoj i njihovim glavnim profilima vještina te dva primjera kvalifikacija i instrumentarij za odobravanje kvalifikacija iz projekta CARDS 2002 SOO. Kao dio potpore radu sektorskih vijeća (SV), uz pomoć u organizaciji i provedbi dva kruga sastanka 13 SV-a, izvršen je i pregled općeg napretka što su ga ostvarili SV-i te su izrađene nove smjernice za njihov rad. Izvršena je opća procjena prvih 12 mjeseci rada SV-a te su dani prijedlozi za nastavak njihova rada.
Članovi projektnoga tima CARDS 2003 proveli su trodnevno stručno osposobljavanje (Metodologija izradbe standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma) za sudionike iz relevantnih institucija i tijela. Za međusektorsko područje agroturizma osnovana je strateška radna skupina koja je izradila funkcionalnu mapu, standard zanimanja, specifikaciju kvalifikacije, okvirni kurikulum i pakete učenja za zanimanje agroturistički tehničar te je razvijen opći priručnik o razvoju kvalifikacija. Organizirano je sedmodnevno studijsko putovanje za članove strateške radne skupine u Irsku na temu analize zanimanja i razvoja kurikuluma utemeljenih na kompetencijama.
 
U komponenti 3 ugovorena je realizacija 13 projekata koje je financirala Europska unija, ukupne vrijednosti 2.660.674 €, usmjerenih na razvoj strukovnih škola uz poticanje i partnerstva. Partneri su bili različite institucije: strukovne i privatne škole, udruge, tvrtke, instituti, pučka otvorena učilišta, gospodarske i obrtničke komore, lokalne vlasti itd. Korisnici CARDS 2003 financijske potpore pokazali su izniman stupanj organiziranosti, stručnosti i spremnosti na suradnju u provedbi financiranih projekata. Već su na samom početku pred predstavnike 13 odobrenih projekata postavljeni iznimno veliki zahtjevi, isključivo administrativne prirode. Projekti su uspješno privedeni kraju.


CARDS 2004 Obrazovanje odraslih
 
O projektu
Projekt CARDS 2004 Obrazovanje odraslih financira se iz programa Europske unije CARDS 2004 i njegova će provedba, koja je počela 3. rujna 2007. godine,  trajati 20 mjeseci. Ukupna je vrijednost projekta 1,5 milijuna eura.
Sjedište je projekta je u Agenciji za obrazovanje odraslih. Djelatnici Agencije i projektni tim blisko će surađivati tijekom projekta kako bi se osigurala njegova uspješna provedba.

Krajnji je cilj projekta:
stvoriti suvremen i fleksibilan koncept obrazovanja odraslih u Hrvatskoj koji će pratiti nove zahtjeve tržišta rada i načela cjeloživotnog učenja te primjere najbolje prakse iz zemalja Europske unije.
Općenito govoreći, projekt će se usredotočiti na unaprjeđivanje strukturiranog modela obrazovanja i osposobljavanja odraslih, prilagođavanjem i modernizacijom programa osposobljavanja odraslih (s posebnim naglaskom na osnovnim vještinama) te podizanjem javne svijesti o važnosti kontinuiranoga profesionalnog usavršavanja.
Provedba je projekta osmišljena u šest komponenata sa sljedećim očekivanim rezultatima:

Komponenta 1 - Uspostava baze podataka
Prva komponenta obuhvaća razvoj metodologije i prikupljanje podataka u području obrazovanja odraslih koji se odnose na programe, pružatelje usluga, na podatke o sudionicima u obrazovanju odraslih i kvalifikacijama koje se nude s namjerom da se osigura sveobuhvatna analiza politike i sustava donošenja odluka te da krajnji korisnici / javnost budu što bolje informirani. Identificirat će se koncepcija za nejavnu i javnu dostupnost baze podataka preko interneta te pripadajući elementi koji su potrebni za održivost baze podataka.
 
Komponenta 2 - Razvoj osoblja i politika
S obzirom na međuzavisnost i povezanost pitanja koje su predmet ovih komponenata, aktivnosti vezane za njih provodit će se zajedno.

Kako bi se povećalo sudjelovanje u obrazovanju odraslih te potaklo ulaganje u to polje, potrebno je precizno definirati kriterije vrednovanja kvalitete usluga obrazovanja odraslih, odgovornosti i nadležnosti pojedinih razina vlasti te uspostaviti učinkovitu koordinaciju između različitih dionika sustava obrazovanja odraslih. Postizanjem ovih ciljeva povećat će se djelotvornost sustava obrazovanja odraslih. Slijedom navedenog, zadaća radnih skupina komponenata 2 i 3 jest:

a) pružiti detaljan pregled i analizu postojećih zakonskih propisa, političkog okvira i financijskih mehanizama obrazovanja odraslih u Hrvatskoj
b) na temelju uočenih poteškoća izraditi preporuke i smjernice za daljnji razvoj sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.

Druga komponenta obuhvaća unaprjeđivanje znanja, vještina i stavova relevantnih dionika, potrebnih za sustavne inovacije (prakse i regulative) te, slijedom toga, razvoj i provedbu integriranog okvira politike obrazovanja odraslih.
Treća komponenta obuhvaća preispitivanje trenutačnog opsega i sustava javnog financiranja u području obrazovanja odraslih te osmišljavanje novih financijskih mehanizama za poboljšavanje trenutačne situacije.
 
Komponenta 3 - Revizija postojećih financijskih rješenja i oblikovanje novih
S obzirom na međuzavisnost i povezanost pitanja koje su predmet ovih komponenata, aktivnosti vezane za njih provodit će se zajedno.

Kako bi se povećalo sudjelovanje u obrazovanju odraslih te potaklo ulaganje u to polje, potrebno je precizno definirati kriterije vrednovanja kvalitete usluga obrazovanja odraslih, odgovornosti i nadležnosti pojedinih razina vlasti te uspostaviti učinkovitu koordinaciju između različitih dionika sustava obrazovanja odraslih. Postizanjem ovih ciljeva povećat će se djelotvornost sustava obrazovanja odraslih. Slijedom navedenog, zadaća radnih skupina komponenata 2 i 3 jest:

a) pružiti detaljan pregled i analizu postojećih zakonskih propisa, političkog okvira i financijskih mehanizama obrazovanja odraslih u Hrvatskoj

b) na temelju uočenih poteškoća izraditi preporuke i smjernice za daljnji razvoj sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.

Druga komponenta obuhvaća unaprjeđivanje znanja, vještina i stavova relevantnih dionika, potrebnih za sustavne inovacije (prakse i regulative) te, slijedom toga, razvoj i provedbu integriranog okvira politike obrazovanja odraslih.
Treća komponenta obuhvaća preispitivanje trenutačnog opsega i sustava javnog financiranja u području obrazovanja odraslih te osmišljavanje novih financijskih mehanizama za poboljšavanje trenutačne situacije.
 
Komponenta 4 - Osiguranje kvalitete programa osposobljavanja i pružatelja usluga
Četvrta komponenta obuhvaća modernizaciju procesa akreditacije / verifikacije, a relevantni dionici primijenit će nove elemente (kvalifikacijski okvir) u izradi programa osposobljavanja za „jednostavna zanimanja“. Izradit će se 10 programa osposobljavanja temeljenih na ishodima učenja primjenjivih u obrazovanju odraslih u skladu s novom definicijom razina te će se izraditi prijedlog sustava stručnog nadzora i osposobljavanja osoba koje će provoditi stručni nadzor.
 
Komponenta 5 - Poboljšanje programa osnovnog obrazovanja odraslih
Peta komponenta obuhvaća osmišljavanje metodologije za procjenu programa osnovnih vještina za odrasle (projekt Za Hrvatsku pismenosti – Put do poželjne budućnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa) te unaprjeđivanje stručnosti javnih i privatnih pružatelja usluga osposobljavanja (nastavnika/znanstvenika) za fleksibilnu provedbu programa za stjecanje osnovnih vještina za odrasle.

Ova komponenta uključuje i četverodnevni program osposobljavanja andragoških djelatnika, koji će dalje osposobljavati 80-ak osoba koje rade u obrazovanju odraslih na području cijele Hrvatske. Također je predviđena detaljna revizija kurikuluma u cilju poboljšanja cjelokupnog projekta Za Hrvatsku pismenosti.
 
Komponenta 6 - Provedba obrazovne kampanje
Šesta komponenta obuhvaća osmišljavanje i provedbu jednogodišnje opsežne nacionalne kampanje za povećanje svijesti o važnosti učenja i informiranje o mogućnostima za učenje.
U okviru ove komponente identificirat će se specifični elementi jednogodišnje nacionalne kampanje o obrazovanju odraslih i provest će se nacionalna kampanja.

Tijekom 18 mjeseci, koliko traje projekt, organizirat će se radionice na kojima će radna skupina sudjelovati u osmišljavanju i provedbi obrazovne kampanje unutar koje će se, među ostalim, obilježiti Tjedan cjeloživotnog učenja te će se organizirati 4 regionalna događanja.
Također, dio je aktivnosti ove komponente i diseminacija rezultata cjelokupnog projekta na internetskoj stranici, koja je dio stranice Agencije za obrazovanje odraslih.


Rezultati projekta CARDS 2004 Obrazovanje odraslih

KOMPONENTA 1
KOMPONENTE 2 i 3
KOMPONENTA 4
KOMPONENTA 5
KOMPONENTA 6

MATRA

Tijekom 2007. godine ostvarena je dobra suradnja s nizozemskim stručnjacima kroz nekoliko bilateralnih projekata u sklopu nizozemskog programa MATRA. Tijekom ožujka, travnja i rujna održane su tri dvodnevne radionice sa svrhom jačanja kapaciteta za provedbu IPA i ESF programa. Radionicama su, uz predstavnike ASO-a, nazočili i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Agencije za znanosti i visoko obrazovanje, Agencije za obrazovanje odraslih itd. U sklopu ovog projekta organizirana je i prezentacija za dužnosnike u MZOŠ-u radi predstavljanja budućih IPA i ESF programa i uloge MZOŠ-a i ASO-a.

Krajem 2007. godine započela je nova suradnja s nizozemskim stručnjacima kroz novi MATRA projekt, a koji je uključivao predstavnike dva sektorska vijeća (poljoprivreda, prehrana i veterina te turizam i ugostiteljstvo), strukovne škole iz RH i Agenciju za strukovno obrazovanje sa sličnim partnerima iz Nizozemske. Cilj ove suradnje bio je ojačati kapacitete sektorskih vijeća u RH u provedbi analize tržišta rada, pružiti potporu strukovnim školama u razvoju novih pristupa poučavanju i sl.
Nizozemski stručnjaci sudjelovali su i u radu konferencije „Strukovno obrazovanje - temelj razvoja hrvatskoga gospodarstva“, održane 13. prosinca 2007. u Zagrebu. Cilj konferencije bio je predstavljanje suvremenih procesa razvoja strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj radi povezivanja s potrebama gospodarstva. Konferenciji su nazočili predstavnici ministarstava, agencija i drugih državnih institucija, predstavnici obrazovnoga i gospodarskog sektora, sindikata te međunarodni stručnjaci.
Agencija za strukovno obrazovanje bila je uključena u još jedan MATRA projekt čiji je nositelj bila Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), a odnosio se na jačanje nacionalnog ENIC/NARIC ureda u RH, ali i razvoja sustava priznavanja inozemnih kvalifikacija u RH. Predstavnici ASO-a imali su sastanke s nizozemskim stručnjacima te su nazočili konferencijama i seminarima.

SKILLS@WORK

Skills@Work je regionalni projekt British Council-a koji se provodi u 18 zemalja. Projekt nastoji promicati internacionalizam u strukovnom obrazovanju diljem jugoistočne Europe.
Različitim projektnim aktivnostima nastoji se bolje povezati sustav obrazovanja s potrebama gospodarstva i poslodavaca te uključiti gospodarstvo u razvoj vještina.
 
Projekt se u Hrvatskoj usredotočio na sektor turizma, a sastoji se od dvije komponente. Prva je partnerstvo škola (Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu i turističkog koledža u Walesu Llandrillo), unutar kojeg se radi na razvoju projektnoga rada s učenicima, razvoja sustava e-   -učenja, razvoju sustava osiguranja kvalitete, razvijanju suradnje s poslodavcima i poboljšanju učeničke prakse. U sklopu projekta organizirana su i studijska putovanja za nastavnike i razmjena učenika (6 učenica iz Hotelijersko-turističke škole je provelo tjedan dana u Walesu - u školi i na praksi).
 
Druga komponenta je usko povezana s partnerstvom škola, jer se kroz suradnju s Agencijom za strukovno obrazovanje radilo na izradbi priručnika za nastavnike strukovnih sadržaja u hotelijerskim i turističkim školama na temu briga za gosta. Nakon izradbe priručnika planira se održavanje seminara za nastavnike na istu temu.
Planirane aktivnosti za 2009. su izradba priručnika za nastavnike i održavanje seminara za njih, razmjena učenika s Walesom (dolazak učenika iz Llandrillo koledža u Hotelijersko-        -turističku školu u Zagrebu), održavanje foruma s poslodavcima, daljnji rad na razvoju materijala za e-učenje i na projektnom radu s učenicima te održavanje seminara na temu customer care za poslodavce (hotele i turističke agencije) s kojima surađuje Hotelijersko-       -turistička škola u Zagrebu.
 
 
Implementacija novih kurikuluma (ugovor o pružanju usluga u vrijednosti od 1 065 500 EUR i ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava u vrijednosti od 4 300 000 EUR, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala)
 
Projekt je započeo 15. travnja 2010., trajat će 18 mjeseci, a provodi ga EPRD konzorcij u suradnji s European Profiles SA, University of Jyväskylä i Chronos Info., te s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - kao partnerom u projektu.
 
Opći cilj projekta jest daljnje poboljšanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj kako bi se poboljšala njegova relevantnost u odnosu na tržište rada. Svrha projekta je poticanje uvođenja novih, visokokvalitetnih, kurikuluma te uvođenje sustavnoga pristupa razvoju inovativne kulture u strukovnim školama - u skladu s potrebama tržišta rada na lokalnoj i/ili regionalnoj razini. Kroz projekt će se razviti i stručni kapaciteti ASOO-a i strukovnih škola za uspješnu pripremu i provedbu ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava u okviru IPA IV RLJP te budućih projekata koji će se financirati kroz Europski socijalni fond (ESF).
 
Projekt ima dvije komponente:
 
 • u komponenti 1 rad na projektu će uključivati i predstavnike raznih dionika koji će kroz radnu skupinu razviti strateški okvir koji će odrediti širi opseg prihvatljivih inovacija strukovnih škola te mehanizme i preporuke za njihovo prepoznavanje i provedbu. Projekt će identificirati i prenijeti postojeća znanja strukovnih škola o inovacijama (koje su već stekle iskustvo i postigle dobre rezultate u tom smislu). Kad bude razvijen, strateški će okvir biti raspravljen i ocijenjen unutar širega kruga strukovnih škola i relevantnih dionika
 
 • u komponenti 2 skupina će stručnjaka biti osposobljena za pružanje pomoći strukovnim školama (korisnicima nepovratnih sredstava) tijekom provedbe njihovih projekata unutar sadašnje grant-sheme. Kao dodatna pomoć spomenutim strukovnim školama osnovat će se i centar za pomoć (help-desk) u sklopu projekta.
 
Planirani rezultati projekta:
 • planiranje, izradba te provedba Strateškog okvira za inovacije od strane strukovnih škola
 • povezani praktični alati za planiranje, praćenje i ocjenu inovacija
 • jačanje kapaciteta škola i lokalnih partnera
 • potencijalni korisnici nepovratnih sredstava (IPA grant-shema za strukovne škole) upoznati su s načelima, mehanizmima, pravilima i procedurama koje se tiču IPA-e te su osposobljeni za njihovu primjenu
 • ciljana pomoć ASOO-u pri praćenju i ocjeni grant-sheme.
 
U uskoj vezi s ovim projektom je i dodjela nepovratnih sredstava strukovnim školama kojoj je svrha pomoći strukovnim školama u uvođenju novih ili reviziji postojećih strukovnih kurikuluma. Očekivani rezultati su sljedeći:
 • djelotvorno planiranje i provedba inovacija strukovnih škola, prvenstveno onih povezanih s uvođenjem novih ili revidiranih strukovnih kurikuluma
 • ojačani kapaciteti strukovnih škola
  • modernim sadržajima (opremom i/ili pomagalima) u nastavi
  • osposobljavanjem nastavnika
 • ojačano partnerstvo i veze između strukovnih škola i dionika tržišta rada.
 
Više informacija o projektu možete pronaći na: www.aso.hr/euprojekti/inovacije
 
Sveobuhvatno jačanje kapaciteta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ugovor o pružanju usluga u vrijednosti od 1 200 000 EUR, a financiran je iz Programa Europske Unije za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala)
 
Projekt je započeo 7. lipnja 2010., trajat će 18 mjeseci, a provodi ga Human Dynamica u suradnji s Gopa-om te s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - kao partnerom u projektu.
 
Glavni je cilj projekta jačanje hrvatskoga sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u pružanju kvalifikacija i kompetencija potrebnih na tržištu rada te njegovu usklađivanju s trajno promjenjivim potrebama gospodarstva. Svrha projekta je ojačati cjelokupne institucionalne i administrativne kapacitete Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kako bi mogla obavljati svoju temeljnu zadaću kao središnje mjesto za sve dionike u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih.
 
Projekt ima dvije komponente:
 
Komponenta 1 - Revidiranje i poboljšanje organizacije, institucionalnog upravljanja i upravljanja ljudskim potencijalima te politika ASOO-a
Kroz nju će se u bliskoj suradnji s ASOO-om osmisliti odgovarajuća strategija, strukture i politike koje će odražavati ulogu i odgovornosti Agencije, a uključivat će i upravljanje ljudskim resursima i interne mehanizmi za osiguranje kvalitete.
 
Komponenta 2 – Sveobuhvatno jačanje kapaciteta zaposlenika ASOO-a
Kroz nju će se identificirati potrebe za usavršavanjem te pružiti planovi usavršavanja kojim će se poboljšati specifična znanja i vještine zaposlenika ASOO-a.
Projekt će biti usmjeren na potporu razvoju ASOO-a kao institucije temeljene na znanju.
 
Planirani rezultati projekta:
·         ojačane su bitne organizacijske i upravljačke aktivnosti ASOO-a
·         ojačani su horizontalno upravljanje ljudskim resursima i interni mehanizmi za osiguranje kvalitete u ASOO-u
·         poboljšani su interni mehanizmi za razmjenu znanja i vještina između zaposlenika ASOO-a
·         jačanje postojećih partnerstava s međunarodnim organizacijama i sličnim institucijama u zemljama članicama EU-a, uključujući učinkovit razvoj kvalitetnih projektnih prijedloga
·         sveobuhvatno usavršavanje i ostalo jačanje kapaciteta zaposlenika ASOO-a.
 
Više informacija o projektu možete pronaći na: www.aso.hr/euprojekti
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
 • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
 • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
 • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
 • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više