E_kvalifikacije
Po uzoru na najbolje prakse mnogobrojnih zemalja, u Republici Hrvatskoj razvijena je on-line baza podataka strukovnih kvalifikacija „E_kvalifikacije“
.

Ova baza podataka je alat Agencije i prvenstveno je namijenjen članovima radnih skupina sa svrhom da imaju na jednom mjestu pregled do sada razvijenih materijala te da mogu preuzeti dijelove standarda zanimanja i kvalifikacija iz svojeg ili drugog sektora ukoliko odgovara njihovoj potrebi.

Također baza podataka olakšati će Agenciji koordinaciju rada radnih skupina i omogućiti jasan pregled faza razvoja standarda zanimanja i kvalifikacija. Uz to baza podataka ima i javni dio koji će biti dostupan svima na internetskim stranicama Agencije, koji su zainteresirani za razvijene strukovne standarde zanimanja i kvalifikacija.

 1. Općenito o bazi E-kvalifikacije
 2. Pretraživanje baze podataka E-kvalifikacije
 3. Standard zanimanja
 4. Standard kvalifikacije
 5. Kurikulum

 

 1. Općenito o bazi E-kvalifikacije
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih razvila je informacijski sustav i bazu podataka E-kvalifikacije, i to u sklopu IPA projekta Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma, s ciljem da javnost na jednome mjestu ima pregled navedenih dokumenata. Proces razvoja temeljen je na potrebama tržišta rada, odnosno gospodarstva, potom obrazovanja, odnosno učenika te je usklađen s razvojem Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i ostalim strateškim dokumentima iz područja strukovnog obrazovanja. 

On-line baza podataka „E-kvalifikacije“ trenutačno sadrži 13 razvijenih kvalifikacija sa sastavnicama:
 • Standardi zanimanja
 • Standardi kvalifikacija
 • Kurikulumi – Izmjene i dopune nastavnih planova i programa.
 Kvalifikacije su razvijene u 13 obrazovnih sektora (Odluka o uspostavi obrazovnih sektora u strukovnom obrazovanju, MZOŠ, 14. prosinca 2007.):
 • Poljoprivreda, prehrana i veterina
 • Šumarstvo, prerada i obrada drva
 • Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
 • Tekstil i koža
 • Grafička tehnologija i audio-vizualna tehnologija
 • Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
 • Elektrotehnika i računarstvo
 • Graditeljstvo i geodezija
 • Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Promet i logistika
 • Zdravstvo i socijalna skrb
 • Osobne, usluge zaštite i druge usluge.
Radne skupine u dva kruga razvoja aktivno su koristile bazu podataka u razvijanju novih kvalifikacija, a preuzimale su i dijelove standarda zanimanja i kvalifikacija ako su odgovarale njihovim potrebama. Najbolji pokazatelj prenosivosti jedinica ishoda učenja iz jedne kvalifikacije u drugu jest preuzimanje 18 jedinica ishoda učenja iz prvog kruga razvoja kvalifikacija. u bazi je trenutno 777 jedinica ishoda učenja!
 1. Pretraživanje baze podataka E-kvalifikacije
Baza ima osnovnu podjelu na javni i administrativni dio.
Javni dio sastoji se od:
 • naslovnice
 • tražilice (općenito, standardi zanimanja, standardi kvalifikacija, kurikulumi)
 • standarda zanimanja (ključni poslovi, aktivnosti)
 • standarda kvalifikacija (jedinice ishoda učenja)
 • kurikuluma
 • najnovijeg (posljednja dva objavljena SZ, SK i K).
Baza podataka vrlo se jednostavno može pretraživati u općenitom dijelu tražilice pojmovima po svim kategorijama aplikacije upisivanjem minimalno tri slova pojma koji se pretražuje. Unutar standarda zanimanja i standarda kvalifikacija baza se može pretraživati po sektorima, podsektorima, standardima zanimanja, ključnim poslovima, aktivnostima, odnosno standardima kvalifikacije i jedinicama ishoda učenja unutar pojedinih kvalifikacija (jedinica se sastoji od naziva, kôda jedinice, tipa (obveznog ili izbornog), razine određene prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te obujma u kreditnim bodovima. Svi navedeni dokumenti mogu se ispisati u pdf. formatu.
U dijelu baze podataka Kurikulumi trenutačno se nalaze Izmjene i dopune posebnih stručnih dijelova nastavnih planova i programa, razvijenih u okviru IPA projekta i odobrenih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Svima zainteresiranima za razvijanje strukovnih standarda zanimanja i kvalifikacija baza podataka dostupna je putem interneta putem poveznice „E-kvalifikacije“, jednako kao nastavnicima kojima osigurava pristup najnovijim verzijama kvalifikacija.
 1. Standard zanimanja
Standard zanimanja popis je svih poslova koje pojedinac obavlja i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje. To je alat koji se koristi za utvrđivanje znanja i vještina koji su potrebni pojedincu da bi bio kompetentan u obavljanju nekog zanimanja. Standardi zanimanja podijeljeni su na grupe poslova koji se dijele na ključne poslove i aktivnosti. Razina detalja ovisi o namjeni pojedinog standarda zanimanja. Kad su namijenjeni izradbi kvalifikacija, onda opisuju šire znanje i vještine koje se mogu primijeniti u različitim podsektorima i srodnim zanimanjima unutar neke gospodarske grane. Za druge svrhe standardi zanimanja mogu biti i mnogo detaljniji (primjerice, za kvalifikaciju koja će provoditi na radnome mjestu, znanje i vještine koji su opisani u standardu zanimanja odnose se na jedno specifično zanimanje).
Standard nekog zanimanja određuju poduzetnici, poslodavci i predstavnici poslodavaca, iskazuje se izrazima prikladnima referentnoj razini Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te mora biti razumljiv i široj javnosti, a ne samo stručnjacima.
 1. Standard kvalifikacije
Standard kvalifikacije označava sadržaj i strukturu određene kvalifikacije, a uključuje sve podatke koji su potrebni za određivanje razine, obujma i profila kvalifikacije te podatke koji su potrebni za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete standarda kvalifikacije.
Standard kvalifikacije počinje se izrađivati kad je gotova izradba standarda zanimanja, a sadržaj kvalifikacije utemeljen je podacima i dokazivim činjenicama iz gospodarstva. Ovaj standard transformira aktivnosti i vještine utvrđene i opisane u stabdardu zanimanja u alate koji opisuju kriterije za mjerenje uspješnosti polaznika. Podijeljen je u niz logičnih jedinica ishoda učenja. Svaka jedinica sastoji se od ishoda učenja i kriterija za ocjenjivanje. Ishodi učenja opisuju ono što je polaznik trebao savladati tijekom trajanja programa. Kriteriji za ocjenjivanje opisuju ono što polaznici moraju pokazati kako bi dokazali da su usvojili određeni ishod učenja. Svakoj je jedinici dodijeljena kreditna vrijednost koja određuje vrijeme potrebno prosječnom polazniku za obavljanje svih aktivnosti učenja te vrjednovanje za postizanje potrebnih ishoda učenja.
Standardi kvalifikacije sadrže ishode učenja i kriterije za ocjenjivanje koji se mogu odnositi na znanje, vještine ili na kombinaciju znanja i vještina. Kad se razviju jedinice kvalifikacije, potrebno je odlučiti koje će jedinice biti obvezne, a koje izborne. Obvezne jedinice uglavnom se odnose na temeljno znanje i vještine koje se smatraju nužnima za neku kvalifikaciju, a izborne jedinice za znanje i vještine koje koriste zaposlenici ili samo u pojedinim podsektorima ili samo unutar nekoga geografskog područja. Zahvaljujući izbornim jedinicama, strukovne škole mogu krojiti svoju ponudu u skladu s potrebama lokalnih poslodavaca, a polaznici mogu razvijati vještine koje ih posebno zanimaju i koje će im biti korisne u razvoju njihove karijere.
Standard kvalifikacije mora biti razumljiv i široj javnosti, a ne samo stručnjacima.
 1. Kurikulumi
Završna faza razvojnog procesa uključuje izradbu kurikuluma, koji opisuje ono što treba uključiti u nastavu kako bi polaznici imali stvarnu mogućnost uspjeti na ispitima koji su opisani u standardu kvalifikacije. Kurikulum opisuje strukturu programa učenja te ono što je potrebno za provedbu programa, a razvija se tek nakon što je izrađen standard kvalifikacije, koji pak opisuje ono što bi polaznik trebao steći tijekom trajanja procesa učenja. Kurikulum opisuje ono što je potrebno osigurati za postizanje ishoda učenja. Kako bi se provedba programa mogla učinkovito organizirati, obrazac kurikuluma nalaže podjelu na module i predmete. Moduli se koriste za grupiranje sadržaja u cjeline proizašle iz standarda kvalifikacije. No nastavnicima bi se trebali osigurati konkretni savjeti o načinu na koji sadržaj kvalifikacije mogu povezati sa svojim predmetima. Stoga dokument kurikuluma module dijeli na sastavnice, odnosno različite predmete. U kurikulumu navedeni su i sati učenja potrebni za svladavanje sadržaja. Slijedom toga, nastavnici i ravnatelji strukovnih škola mogu organizirati nastavu i osmisliti rasporede sati za programe, odnosno kvalifikacije. Jednako tako, tu su navedeni materijalni resursi te djelatnici koji su potrebni za provedbu kurikuluma.
Općeobrazovne predmete u strukovnom kurikulumu razrađuje Agencija za odgoj i obrazovanje.

S obzirom na to da kurikulumima u bazi podataka E-kvalifikacije nedostaje općeobrazovni dio, stoga su objavljene i na službenim stranicama MZOS-a te u ovoj bazi podataka kao Izmjene i dopune nastavnih planova i programa, a jednako tako i kvalifikacijama je izrađen samo dio koji se odnosi na strukovne obvezne i izborne jedinice ishoda učenja.
Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
 • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
 • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
 • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
 • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više