Erasmus +

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit će sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program ima budžet od 14.7 milijardi eura.


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provodi sljedeće Erasmus+ projekte:Improvet: Poboljšanje vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 

Projekt Poboljšanje vještina u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Improving Skills in Vocational Education and Training – ImproVET) sufinanciran je iz programa Erasmus+, ključne aktivnosti KA3 – Podrška reformi politika. Nositelj projekta je Hrvatska gospodarska komora, a partneri su Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar", Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Gospodarska komora Slovenije – Centar za poslovno obrazovanje, Centar Republike Slovenije za strukovno obrazovanje i Školski centar Slovenske Konjice - Zreče. Vrijednost projekta iznosi ukupno 448.172,00 eura, od čega se 80% sufinancira iz programa Erasmus+, a 20% iz nacionalnih sredstava. Razdoblje provedbe projekta traje od 1. studenoga 2018. do 31. listopada 2020.

Opći cilj projekta je povećati zapošljivost mladih i doprinijeti razvoju visokokvalificirane i mobilne radne snage, podržati zajednički razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) u Europi te ojačati njegovu kvalitetu, relevantnost i privlačnost. Specifični ciljevi projekta su: razviti novu kvalifikaciju u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uspostaviti novu strukturu za suradnju u SOO, ojačati međunarodnu suradnju u području obrazovanja i rada, razviti zajednički međunarodni kurikulum koji uključuje prilike za mobilnost i učenje temeljeno na radu, povećati ponudu relevantnih programa u SOO te podržati modernizaciju SOO u Sloveniji i Hrvatskoj.

Kroz projekt će se razviti nova zajednička kvalifikacija za strojarskog tehničara na temelju prethodne analize kvalifikacijskih okvira u Hrvatskoj i Sloveniji za predmetni sektor, istraživanja potreba poslodavaca i tržišta rada i izrade standarda zanimanja, smjernica za razvoj zajedničke kvalifikacije i profila kvalifikacije te razvoja zajedničkog kurikuluma za strojarskog tehničara koji će obuhvaćati učenje temeljeno na radu i prilike za mobilnost uz pripadajuće standarde vrednovanja.

Ciljane skupine projekta su učenici u strukovnom obrazovanju i poslodavci. Nova kvalifikacija će omogućiti razvoj ključnih kompetencija i strukovnih vještina u skladu s potrebama poslodavaca i tržišta rada, pružiti prilike za mobilnost i učenje temeljeno na radu te osigurati međusobno priznavanje kvalifikacije u Hrvatskoj i Sloveniji. Razvoj strukovnih vještina u skladu s potrebama tržišta rada u konačnici će se povećati zapošljivost učenika strukovnih škola po izlasku na tržište rada te smanjiti nesklad između potreba tržišta rada i kvalificiranosti budućih radnika.BequalApp: Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sudjeluje kao partner na projektu BequalApp: Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning u sklopu Erasmus+ programa, Ključne aktivnosti 2 – suradnje za inovacije i razmjenu dobre prakse: suradnje među ustanovama kroz aktivnosti Strateških partnerstava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Projekt se temelji na prepoznatim vrijednostima naukovanja i drugih oblika UTR-a istaknutima u prioritetnim politikama obrazovanja Europske komisije i zemalja članica EU. Glavni cilj projekta je podići svijest o vrijednosti naukovanja i drugih oblika učenja temeljenog na radu poput stažiranja i pripravništva putem razvoja platforme i online alata za ocjenjivanje prema referentnim vrijednostima (benchmarking) osiguravanja kvalitete u naukovanjima i učenju temeljenom na radu.  

Uz opće ciljeve, projektom su određeni i specifični ciljevi, i to: razvoj okvira za osiguravanje kvalitete za naukovanje i učenje temeljeno na radu za ustanove za SOO i poslodavce; razvoj i testiranje upitnika za samovrednovanje za ustanove za SOO i poslodavce; razvoj i održavanje višejezične online platforme o osiguravanju kvalitete u naukovanjima i UTR s različitim resursima, dokumentima, člancima i audiovizualnim materijalima te primjerima dobre prakse; razvoj 2 online alata za određivanje referentnih vrijednosti za naukovanje i UTR namijenjene ustanovama za SOO i poslodavcima pomoću kojih će korisnici moću usporediti svoj učinak s drugim ustanovama sličnog profila u svojoj ili drugim europskim zemljama, učiti jedni od drugih i kontinuirano promicati kvalitetu naukovanja i UTR-a; razvoj Bequal.app značke za ustanove za SOO i poslodavce (tvrtke).

Ciljane skupine su ustanove za SOO (srednje škole i druge ustanove koje pružaju programe početnog i kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja) i tvrtke koje omogućuju UTR.
Koordinator projekta je Industrijska i obrtnička komora Kaunas iz Litve, a ostali partneri dolaze iz Belgije, Grčke, Hrvatske, Italije, Njemačke i Slovenije i odnose se na regulatorne ustanove u području strukovnog obrazovanja, predstavnike poslodavaca, konzultantske i obrazovne ustanove te ustanove s područja visokog obrazovanja. Uz Agenciju, nacionalni partner u projektu je i Hrvatska obrtnička komora. 

Višejezična plaftorma Bequal.app nalazi se na adresi http://www.bequalapp.eu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 256.220,00 Eura, a razdoblje provedbe je od 1. listopada 2018. godine do 30. rujna 2020. godine.
 

EQAVET: Nacionalne referentne točke

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uspješno je prijavila treći po redu projekt EQAVET: Nacionalne referentne točke (EQAVET NRP) sufinanciran iz Erasmus+ programa. Projekt je usmjeren na kontinuirano unapređenje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavljanju Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF).

Projekt je usredotočen na prioritete definirane Radnim programom EQAVET-a za razdoblje 2018. – 2019. i Preporukom Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom te nacionalnim prioritetima, i to na:

1. jačanje suradnje među nacionalnim referentnim točkama (NRT-ovima)

U sklopu projekta organizirat će se studijski posjeti drugim NRT-ovima i dvije aktivnosti suradničkog učenja (PLA-ova) u Hrvatskoj. Uz to, nastavit će se suradnja s na daljnjem razvoju europskog peer reviewa (istorazinske prosudbe) uspostavljena u sklopu prethodnog EQAVET NRT projekta, a pokreće se i potpuno nova suradnja s NRT-ovima iz Slovenije, Grčke i Finske s ciljem zajedničkog učenja i razmjene dobrih praksi o praćenju osoba s kvalifikacijom.

2. daljnji razvoj nacionalnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s posebnim naglaskom na praćenje osoba s kvalifikacijom 

Agencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje nastavit će s razvojem modela za praćenje učenika nakon završetka školovanja osmišljenim i pilotiranim u sklopu prethodnog EQAVET NRT projekta u suradnji s tri hrvatske škole. 

3. produbljivanje osiguravanja kvalitete SOO-a kroz suradnju s dionicima 

U sklopu projekta Agencija po prvi puta organizira konferenciju za predstavnike srednjih strukovnih škola o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na jačanje kapaciteta strukovnih škola u procesu samovrednovanja te mogućnostima upotrebe EQAVET-ove mreže. Uz navedenu konferenciju, predstavnici škola imat će priliku sudjelovati u ostalim međunarodnim i nacionalnim aktivnostima projekta poput PLA-ova, peer reviewa i praćenja učenika nakon završetka školovanja čime će se predloženi modeli osiguravanja kvalitete dodatno unaprijediti i prilagoditi širokoj upotrebi.

Projekt također planira nastavak informiranja široke mreže dionika u strukovnom obrazovanju procesu uspostave nacionalnih pokazatelja kvalitete te daljnjeg jačanja kapaciteta strukovnih škola u procesu samovrednovanja i komplementarnih alata, ali i nastavak kontinuirane promocije kulture osiguravanja kvalitete diseminacijom rezultata na web stranicama projekta i objavljivanjem relevantnih publikacija na web stranicama projekta https://qavet.hr

Projekt se financira iz Erasmus+ programa s ukupnim dodijeljenim iznosom od 149.995,00 eura, a provodi se od travnja 2019. do ožujka 2021. godine. EQAVET NRT 2017. – 2019.


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sklopu programa Erasmus+ provodi projekt EQAVET: Nacionalne referentne točke kojemu je glavni cilj unaprjeđenje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavljanju Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF).

Projekt je usredotočen na prioritete definirane Strateškim planom EQAVET-a za 2016.-2017., odnosno na:
 • jačanje suradnje među nacionalnim referentnim točkama (NRP-ovima)
 • daljnji razvoj okvira za osiguranje kvalitete, te
 • produbljivanje osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Navedeni prioriteti i ciljevi adresirani su nizom projektnih aktivnosti usmjerenih na uključivanje strukovnih škola, suradničko učenje (peer learning), istorazinsku prosudbu (peer review) i razmjene dobre prakse. Istorazinska prosudba u izgradnji EQAVET-a provodi se u suradnji s nacionalnim referentnim točkama iz Finske, Slovenije i Austrije. Aktivnosti suradničkog učenja obuhvaćaju dvije dvodnevne radionice posvećenih unaprjeđivanju osiguranja kvalitete te ciklusima kvalitete i praćenja učenika nakon završetka školovanja. U skladu s mjerom 2.3. prioriteta 2 (daljnji razvoj osiguranja kvalitete), Agencija razvija pilot projekt praćenja učenika u dvije hrvatske škole.

Projekt također planira daljnje jačanje kapaciteta nacionalne referentne točke i dionika u strukovnom obrazovanju s posebnim naglaskom na procese samovrjednovanja, te u tom smislu predstavlja uspješan nastavak EQAVET NRP projekta iz 2016. godine. Suradnja je usmjerena na kvalitetnije širenje informacija o EQAVET okviru i procesu uspostave nacionalnih pokazatelja kvalitete te daljnjeg jačanja kapaciteta strukovnih škola u procesu samovrjednovanja. Kontinuirana promocija kulture osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju osigurava se informiranjem dionika o aktivnostima mreže i diseminacijom rezultata na web stranicama www.qavet.hr, kao i prevođenjem i objavljivanjem relevantnih publikacija.

Projekt je vrijedan 149.996,00 Eura, a provodi se u razdoblju od 1. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2019. godine.


EQAVET NRT 2016. – 2017.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu programa Erasmus+ provodi projekt EQAVET: Nacionalne referentne točke, kojemu je osnovni cilj unaprjeđenje sustava za osiguranje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavljanju Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF).

Svrha projekta je razvijanje mehanizama osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te procesa samovrednovanja u kontekstu provedbe programa EQAVET mreže. Navedeno se namjerava postići kroz poboljšanje kapaciteta hrvatske Nacionalne referentne točke (QAVET.HR), jačanje suradnje s drugim nacionalnim referentnim točkama, kao i kroz informiranje velikog broja dionika o aktivnostima mreže i diseminaciju rezultata. Dva prioriteta na koje će se projekt usredotočiti, a koji su definirani Strateškim planom EQAVET-a za 2016.-2017. godinu su sljedeći:

I. Jačanje suradnje među nacionalnim referentnim točkama (NRP-ovima)
U sklopu projekta organizirat će se niz aktivnosti bilateralne i multilateralne suradnje posvećene razmjeni dobre prakse, novih ideja i rješenja po pitanju osiguranja kvalitete u strukovnim školama. Agencija će također organizirati dvodnevnu aktivnost suradničkog učenja (peer learning) na kojoj će sudjelovati domaći i strani stručnjaci, predstavnici nekoliko nacionalnih referentnih točaka iz različitih zemalja te će se usmjeriti na samovrednovanje strukovnih škola i osiguravanje kvalitete učenja temeljenog na radu (work based learning).

II. Produbljivanje kulture osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Posebna pažnja bit će posvećena poboljšanju samovrednovanja 300 hrvatskih strukovnih škola, odnosno fazi evaluacije i procjene dosad ostvarenih rezultata kako bi se što bolje definirala područja na kojima dalje treba djelovati u skladu sa Strateškim planom.

Kako bi se osiguralo kvalitetnije širenje informacija o aktivnostima EQAVET mreže i Nacionalne referentne točke te dosezanje što većeg broja dionika, velika važnost pridaje se i razvijanju web-stranice qavet.hr te prevođenju i objavljivanju relevantnih publikacija.
Projekt je dobio potporu od 30.402 EUR, a traje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine.

 

Digitalne kompetencije za nastavnike

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2 za područje općeg obrazovanja, provodi projekt Digitalne kompetencije za nastavnike, kojemu je cilj stvoriti portal koji će omogućiti nastavnicima e-učenje i usavršavanje u polju pet digitalnih kompetencija:

 • prepoznavanje potrebe za informacijom
 • pronalaženjei prikupljanje informacija putem računala
 • analiza i procjena informacija
 • korištenje (pohranjivanje, stvaranje i prikazivanje)informacija putem računala
 • objavljivanje i razmjena informacija putem Interneta

Svrha je projekta povećanje osposobljenosti nastavnika za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, u osobnomu i društvenom životu te u komunikaciji.
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je koordinator projekta, a projekt se provodi u suradnji s 5 partnerskih institucija iz Slovenije (PIA, informacijski sistemi in storitve d.o.o. i Miška d.o.o. ), Španjolske (Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de Asturias), Litve (Kauno regioninis inovaciju centras) i Turske (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü).

Projekt prepoznaje važnost i nužnost unaprjeđenja sustava kontinuiranog usavršavanja nastavnika u području digitalnih kompetencija. Projekt je posvećen razvoju niza otvorenih obrazovnih resursa (OER) za osposobljavanje nastavnika u području digitalnih kompetencija i procjene njihovog znanja na kraju tečaja. Važan cilj ovog projekta je razvoj sustava stručnog usavršavanja i procjene naučenoga s minimalnim financijskim ulaganjima, i to  uvođenjem sustava stručnog ocjenjivanja drugih sudionika tečaja (peer review), čime će se izbjeći postojeća praksa u kojoj polaznike ocjenjuju mentori. Time ne samo da će se smanjiti troškovi edukacije, već i omogućiti održanje rezultata nakon završetka projekta.
Aktivnosti projekta su:

 • razvoj sadržaja pet online tečajeva
 • izrada portala za e-učenje
 • razvoj sustava za provjeru i vrjednovanje znanja
 • testiranje portala
 • usavršavanje nastavnika u stjecanju digitalne kompetentnosti

Kroz sve navedeno nastavnike će se osposobiti da pouzdano i kritički koriste informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u nastavi, surađuju i komuniciraju pomoću IKT-a, te koriste alate za stvaranje e-sadržaja.

Projekt je dobio  potporu u iznosu od 126.912,00 EUR, a traje  od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2016.godine.

Više informacija o projektu dostupno je internetskoj stranici:   http://www.digital-competences-for-teachers.eu/

Radionice u sklopu DIGICOMP projekta u organizaciji Kaunas Science STP-a u Litvi

Na lokaciji Kaunas Science and Technology Park, Litva, od 14. – 18. rujna održane su radionice u sklopu Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja (Learning activity) u kojima su aktivno sudjelovali promotori iz partnerskih institucija, a među njima i viša stručna savjetnica iz naše Agencije Vesna Anđelić te prof. Martina Filipović Tretinjak iz Elektrotehničke škole.
Na radionicama se razgovaralo o uporabi Sustava za e-učenje (Learning Managment System – LMS) u školama te se intenzivno radilo na dorađivanju različitih elemenata Moodle MOOC (Masivni otvoreni online tečaj) platforme za razvijanje digitalne kompetentnosti nastavnika. Jedan od najvažnijih elemenata same platforme o čijoj se metodologiji raspravljalo novi je modul za peer-learning (vršnjačko/suradničko učenje) te peer-assessment (vršnjačko/suradničko ocjenjivanje), a čija je glavna svrha postizanje samoodrživosti sustava. Radilo se i na razvijanju priručnika za završni rad, kojim će nastavnici-korisnici platforme biti u mogućnosti završiti svoj tečaj na razini Samostalnog korisnika (Advanced user)  te steći  pripadajući certifikat.
Svi sudionici projekta dobili su zaslužene certifikate za svoje sudjelovanje i doprinos radionicama. Sljedeći korak u razvoju projekta je provedba pilot-faze koja bi trebala uključiti određeni broj nastavnika za testiranje ove mrežne platforme prije njezine finalne dorade i puštanja u širu uporabu.
Više informacija o svim detaljima projekta te same platforme možete dobiti na internetskoj stranici: http://www.digital-competences-for-teachers.eu/
 


Skills in metal and electro industry – skillME

Agencija u sklopu programa Erasmus+ partner je na projektu 'Skills in metal and electro industry – skillME' kojemu je glavni cilj identificirati nesrazmjer između postojećih i potrebnih vještina u elektro i metalnom sektoru, kreirati kurikulume koji će premostiti otkrivene nedostatke te integrirati stvorene kurikulume u nacionalne kvalifikacijske okvire država iz kojih dolaze partneri sudionici projekta s ciljem osiguravanja istih principa rada i ishoda učenja kako bi se potaknula mobilnost.

Koordinator projekta je Gospodarska zbornica Slovenije, a partneri osim iz Slovenije dolaze iz Slovačke, Latvije te Hrvatske. Iz svake zemlje sudjeluju tri tipa partnerskih institucija – regulatorne ustanove u području strukovnog obrazovanja, predstavnici poslodavaca te strukovne škole. Uz ASOO nacionalni partneri u projektu su Hrvatska udruga poslodavaca i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića.

U prvoj fazi projekta utvrdit će se trenutno stanje i potrebe za vještinama kroz:

 • analizu dostupnih podataka i istraživanja u zemljama sudionicama u projektu
 • analizu relevantnih informacija i podataka dobivenih iz ostalih EU zemalja
 • organizaciju fokus grupa i intervjua s tvrtkama iz elektro i metal sektora u sve četiri zemlje koje sudjeluju u projektu kako bi se utvrdile stvarne potrebe tržišta rada

Na temelju analiza i prikupljenih podataka bit će odabrane četiri najrelevantnije vještine za koje će u nastavku projekta biti izrađeni kurikulumi temeljeni na ishodima učenja te svi potrebni materijali za njihovu uspješnu izvedbu. Pri tome će svaka zemlja biti zadužena za razvoj jednog kurikuluma dok će sva četiri biti pilotirana i implementirana u sve četiri zemlje.

U  svojoj  suštini, trogodišnji skillME projekt ima za cilj  dugoročno poboljšati kompetencije  metalne i elektro industrije. Zato mu je zadatak ne samo odrediti najnovije i najraširenije nedostatke u vještinama, nego i identificirati područja kompetencija koje će biti najtraženije u budućnosti. Kao  rezultat,  projekt  će  pojačati kompetencije u ciljanim industrijama,odrediti ishode učenja strukovnih treninga koji će biti usporedivi  i dostupni za članice EU te potaknuti mobilnost vježbenika i radnika.

Projektni partneri će također imati velike koristi od međunarodne suradnje jer će im pružiti jedinstvenu priliku da uče jedni od drugih i da izmjenjuju primjere dobre prakse. Projekt će također biti platforma za buduću suradnju između zemalja EU u strukovnom obrazovanju za elektro i metalnu industriju.

Projekt traje od 1. studenoga 2014. do 31. listopada 2017. godine, a ukupne je vrijednosti 554.258,00 EUR.

Više informacija je dostupno na službenoj web stranici projekta: http://www.gzs.si/skill-me.

Objavljen je Četvrti newsletter u sklopu projekta. Može se preuzeti putem idućih poveznica:
- Newsletter br. 4 - Općenito
- Newsletter br. 4 - StrukaEPALE

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih imenovana je Nacionalnom službom za podršku za EPALE, te aktivnosti vezane uz tu zadaću provodi u sklopu projekta „EPALE Nacionalna služba za podršku za Republiku Hrvatsku“. EPALE je nova, višejezična zajednica stručnjaka za učenje odraslih. Njezin je cilj poboljšanje kvalitete i načina pružanja usluga učenja odraslih u Europi, uspostava snažnog paneuropskog sektora učenja odraslih i omogućavanje stručnjacima u području obrazovanja odraslih da dopru do svih odraslih. Cilj projekta koji provodi Agencija je upoznavanje hrvatske andragoške zajednice s EPALE-om i motiviranje te zajednice da sudjeluje u EPALE-u; te davanje podrške Središnjoj službi za podršku (CSS) oko stvaranja kvalitetnog sadržaja na višejezičnoj, dinamičnoj, interaktivnoj i inovativnoj platformi. Projekt je dobio  potporu u iznosu od 97.368,00 EUR, a traje  od 1. listopada 2014. do 31. prosinca 2015. godine.

Aktivnosti u sklopu projekta uključuju organizaciju EPALE promotivnih događanja, kao i promociju EPALE-a na drugim događanjima. Ove aktivnosti pratit će izrada promotivnih filmova, promotivnih materijala, promotivnih oglasa i elektronskih novina. Provodit će se aktivnosti s ciljem identificiranja sadržaja koji bi se trebao postaviti na EPALE (fokus grupa, samostalno istraživanja, sastanci s dionicima iz obrazovanja odraslih) te motiviranja korisnika da sudjeluju u EPALE-u. Najvažniji nacionalni sadržaji prevest će se na engleski.

Aktivnosti će također uključiti registraciju na EPALE, sudjelovanje u grupama za diskusiju i testiranju EPALE-a, pomaganje CSS-u da odgovori na upute i da podršku korisnicima, ažuriranje nacionalne EPALE stranice, uređivanje/provjera resursa koje je CSS identificirao, sudjelovanje u događanjima u organizaciji CSS-a.

Više informacija o platformi EPALE dostupno je stranici http://ec.europa.eu/epale/

Bolje obrazovanje
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
 • Preporuke za provođenje obrane završnog rada i učenja temeljenog na radu u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja više
 • Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020. više
 • Preporuke za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu za sustav strukovnog obrazovanja i sustav obrazovanja odraslih više
 • Obavijest o otkazivanju Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. više
 • Odluka o poništavanju Javnog poziva za prijavu škola domaćina za državno natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. u školskoj godini 2019./2020. više