Sektorska vijeća

 Sektorska vijeća prvi put je osnovala Agencija za strukovno obrazovanje 1. srpnja 2006. godine  s namjerom da, kao glas korisnika učeničkih znanja, vještina i sposobnosti, trajno i kompetentno, prezentiraju hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu trenutačne i buduće potrebe hrvatskoga gospodarstva, hrvatskoga visokog obrazovanja te potrebe svih drugih sastavnica hrvatskoga društva.
Početak rada na uspostavi sektorskih vijeća odvijao se kroz rad radne skupine za sektorska vijeća i radne skupine za istraživanje tržišta rada u sklopu projekta CARDS 2002 "Strukovno obrazovanje i osposobljavanje: Modernizacija i izgradnja institucija".

Nakon rada spomenutih, tzv. privremenih vijeća , pravo uporište, zadaće i punu zakonsku definiciju vijeća su dobila 2009. godine,  Zakonom o strukovnom obrazovanju  (Narodne novine, br. 30/2009.), koji ih definira na sljedeći način:

Sektorska su vijeća partnerski sastavljena savjetodavna i stručna tijela koja iskazuju potrebe tržišta rada, visokog obrazovanja i svih drugih sastavnica hrvatskoga društva, a kroz:
– definiranje potrebnih strukovnih kvalifikacija
– analiziranje postojećih i potrebnih kompetencija unutar sektora te u podsektorima
– davanje mišljenja Agenciji o potrebnom sadržaju strukovnih kvalifikacija
– izrađivanje sadržaja dijelova standarda strukovne kvalifikacije
– promicanje sektora te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora
– davanje prijedloga mreže kurikuluma i ustanova za strukovno obrazovanje osnivačima ustanova za strukovno obrazovanje
– utvrđivanje profila unutar pojedinoga obrazovnog sektora.

Konstituirajuće sjenice novoimenovanih vijeća počele su se održavati u studenome 2009. godine, nakon kojih se vijeća kontinuirano sastaju, u prosjeku 3 puta godišnje, s ciljem rješavanja ciljanih općih strukovnih i specifičnih sektorskih problema , u skladu s njihovim zadaćama i misijom.

Daljnji rad na osnaživanju rada i boljoj učinkovitosti sektorskih vijeća provodi  se i kroz  IPA projekt Jačanje institucionalnog okvira za razvoj strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma, čiji je rezultat, između ostalih, dodatno ojačati sektorska vijeća koja učinkovito pridonose razvoju strukovnih kvalifikacija i kurikuluma.

Popis sektora i odgovarajućih sektorskih vijeća:

Sektor 1: Poljoprivreda, prehrana i veterina 
Sektor 2: Šumarstvo, prerada i obrada drva
Sektor 3: Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Sektor 4: Tekstil i koža
Sektor 5: Grafička tehnologija i audio-vizualna tehnologija 
Sektor 6: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Sektor 7: Elektrotehnika i računarstvo 
Sektor 8: Graditeljstvo i geodezija
Sektor 9: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 
Sektor 10: Turizam i ugostiteljstvo
Sektor 11: Promet i logistika 
Sektor 12: Zdravstvo i socijalna skrb
Sektor 13: Osobne, usluge zaštite i druge usluge
 
Odluke o imenovanju i izmjenama i dopunama imenovanja  članova sektorskih vijeća:

Odluke u pdf formatu na http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3291 
Pikaso
Refernet
world skills croatia
Verzija za ispis
NOVOSTI I NAJAVE
  • Najava događanja: Treći Dani strukovnih nastavnika više
  • Iskaz interesa (pretprijave učenika) za natjecanje učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2020. - produžen rok više
  • Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola u šk. godini 2019./2020. više
  • SVEČANO OTVORENJE 13. TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA više
  • Započele su prijave za sudjelovanje na 3. Danima strukovnih nastavnika više